دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/04/2017 [rgn] cã تلفظ 0 رأی
21/04/2017 peplo [pt] peplo تلفظ 0 رأی
26/12/2010 lasanha [pt] lasanha تلفظ 5 رأی
26/12/2010 fitoblasto [pt] fitoblasto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/12/2010 fitoclimático [pt] fitoclimático تلفظ 0 رأی
26/12/2010 fitado [pt] fitado تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filirrostro [pt] filirrostro تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filistinismo [pt] filistinismo تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filitânico [pt] filitânico تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filistino [pt] filistino تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filite [pt] filite تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filito [pt] filito تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filogínio [pt] filogínio تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filirena [pt] filirena تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filobrânquio [pt] filobrânquio تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filonegro [pt] filonegro تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filoxantina [pt] filoxantina تلفظ 0 رأی
25/12/2010 entisicar [pt] entisicar تلفظ 0 رأی
25/12/2010 larguear [pt] larguear تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filociânico [pt] filociânico تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filocianina [pt] filocianina تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filógino [pt] filógino تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filógeno [pt] filógeno تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filogenitura [pt] filogenitura تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filogenético [pt] filogenético تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filóforo [pt] filóforo تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filófago [pt] filófago تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filistriar [pt] filistriar تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filodramático [pt] filodramático تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filodoxo [pt] filodoxo تلفظ 0 رأی