کاربر:

olfine

مشترک تلفظ‌های olfine شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2008 atkvæðarétt [is] atkvæðarétt تلفظ 0 رأی
07/11/2008 ríkisstjórninni [is] ríkisstjórninni تلفظ 0 رأی
07/11/2008 fundum [is] fundum تلفظ 0 رأی
07/11/2008 ríkisstjórnir [is] ríkisstjórnir تلفظ 0 رأی
07/11/2008 nánast [is] nánast تلفظ 0 رأی
07/11/2008 hafa [is] hafa تلفظ 0 رأی
07/11/2008 ráðherrar [is] ráðherrar تلفظ 0 رأی
07/11/2008 eiga [is] eiga تلفظ 0 رأی
07/11/2008 rjúfa [is] rjúfa تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Sturla Böðvarsson [is] Sturla Böðvarsson تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Fjölnir [is] Fjölnir تلفظ 0 رأی
07/11/2008 kirkja [is] kirkja تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Gylfi Einarsson [is] Gylfi Einarsson تلفظ 0 رأی
07/11/2008 samfélag [is] samfélag تلفظ 0 رأی
25/07/2008 þjónustumiðstöð [is] þjónustumiðstöð تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Súðavíkurhreppur [is] Súðavíkurhreppur تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Eyjafjarðarsveit [is] Eyjafjarðarsveit تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Tjörneshreppur [is] Tjörneshreppur تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Mosfellsbær [is] Mosfellsbær تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Vigdís Finnbogadóttir [is] Vigdís Finnbogadóttir تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Vopnafjarðarhreppur [is] Vopnafjarðarhreppur تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Snæfellsbær [is] Snæfellsbær تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Árborg [is] Árborg تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Dalabyggð [is] Dalabyggð تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Grímseyjarhreppur [is] Grímseyjarhreppur تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Skagabyggð [is] Skagabyggð تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Bæjarhreppur [is] Bæjarhreppur تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Árneshreppur [is] Árneshreppur تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Skaftárhreppur [is] Skaftárhreppur تلفظ 0 رأی
25/07/2008 Húnavatnshreppur [is] Húnavatnshreppur تلفظ 0 رأی