دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/10/2021 Trine Bramsen [da] Trine Bramsen تلفظ 0 رأی
08/10/2021 Jens Elbøl [da] Jens Elbøl تلفظ 0 رأی
08/10/2021 miraklet, mirakler, miraklerne [da] miraklet, mirakler, miraklerne تلفظ 0 رأی
08/10/2021 stolt af [da] stolt af تلفظ 0 رأی
08/10/2021 ondulere [da] ondulere تلفظ 0 رأی
08/10/2021 at sy - syg - syv [da] at sy - syg - syv تلفظ 0 رأی
08/10/2021 Aristoteles [da] Aristoteles تلفظ 0 رأی
08/10/2021 hæklede [da] hæklede تلفظ 0 رأی
08/10/2021 sylte [da] sylte تلفظ 0 رأی
08/10/2021 jeg har hørt [da] jeg har hørt تلفظ 0 رأی
08/10/2021 Per Kragh Møller [da] Per Kragh Møller تلفظ 0 رأی
08/10/2021 teltet [da] teltet تلفظ 0 رأی
08/10/2021 Christian Nørgaard [da] Christian Nørgaard تلفظ 0 رأی
08/10/2021 patina [da] patina تلفظ 0 رأی
08/10/2021 barnefastholdelsesanordningen [da] barnefastholdelsesanordningen تلفظ 0 رأی
08/10/2021 ådslet [da] ådslet تلفظ 0 رأی
08/10/2021 ådsel [da] ådsel تلفظ 0 رأی
08/10/2021 jeg er ked af det [da] jeg er ked af det تلفظ 0 رأی
08/10/2021 vogne - vågne [da] vogne - vågne تلفظ 0 رأی
08/10/2021 Klaptorsk [da] Klaptorsk تلفظ 0 رأی
08/10/2021 supermarkedet [da] supermarkedet تلفظ 0 رأی
08/10/2021 midt for [da] midt for تلفظ 0 رأی
08/10/2021 Jess Stæhr [da] Jess Stæhr تلفظ 0 رأی
08/10/2021 Povl Dissing [da] Povl Dissing تلفظ 0 رأی
08/10/2021 ånder [da] ånder تلفظ 0 رأی
26/09/2021 Enhver er sin egen lykkes smed [da] Enhver er sin egen lykkes smed تلفظ 0 رأی
26/09/2021 vi du give mig [da] vi du give mig تلفظ 0 رأی
26/09/2021 Sikke noget møg! [da] Sikke noget møg! تلفظ 0 رأی
26/09/2021 nominativ [da] nominativ تلفظ 0 رأی
26/09/2021 krumme [da] krumme تلفظ 0 رأی