دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2019 egern [da] egern تلفظ 0 رأی
20/10/2018 fartdæmpning [da] fartdæmpning تلفظ 0 رأی
20/10/2018 slingrende [da] slingrende تلفظ 0 رأی
20/10/2018 fundamentalisme [da] fundamentalisme تلفظ 0 رأی
20/10/2018 darwinistisk [da] darwinistisk تلفظ 0 رأی
20/10/2018 Kipketer [da] Kipketer تلفظ 0 رأی
20/10/2018 vinduesstolper [da] vinduesstolper تلفظ 0 رأی
20/10/2018 napolitansk [da] napolitansk تلفظ 0 رأی
20/10/2018 iagttagere  [da] iagttagere  تلفظ 0 رأی
20/10/2018 jonisk [da] jonisk تلفظ 0 رأی
20/10/2018 smeltedigel [da] smeltedigel تلفظ 0 رأی
20/10/2018 redningsberedskabet [da] redningsberedskabet تلفظ 0 رأی
20/10/2018 udslettelse [da] udslettelse تلفظ 0 رأی
20/10/2018 spærrelinje [da] spærrelinje تلفظ 0 رأی
20/10/2018 selepude [da] selepude تلفظ 0 رأی
20/10/2018 nedsættende [da] nedsættende تلفظ 0 رأی
20/10/2018 pudsning [da] pudsning تلفظ 0 رأی
20/10/2018 tilkendegive [da] tilkendegive تلفظ 0 رأی
20/10/2018 bagover [da] bagover تلفظ 0 رأی
20/10/2018 forgænger [da] forgænger تلفظ 0 رأی
20/10/2018 taknemmelighed [da] taknemmelighed تلفظ 0 رأی
20/10/2018 Hævning [da] Hævning تلفظ 0 رأی
20/10/2018 Hæmning [da] Hæmning تلفظ 0 رأی
20/10/2018 fortrydelse [da] fortrydelse تلفظ 0 رأی
20/10/2018 rørelse [da] rørelse تلفظ 0 رأی
20/10/2018 sammensværge [da] sammensværge تلفظ 0 رأی
20/10/2018 Drøn [da] Drøn تلفظ 0 رأی
20/10/2018 fatning [da] fatning تلفظ 0 رأی
20/10/2018 empirisme [da] empirisme تلفظ 0 رأی
20/10/2018 Nina Stork [da] Nina Stork تلفظ 0 رأی