کاربر:

olfine

مشترک تلفظ‌های olfine شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
07/11/2008
atkvæðarétt تلفظ
atkvæðarétt [is] 0 رأی
07/11/2008
ríkisstjórninni تلفظ
ríkisstjórninni [is] 0 رأی
07/11/2008
fundum تلفظ
fundum [is] 0 رأی
07/11/2008
ríkisstjórnir تلفظ
ríkisstjórnir [is] 0 رأی
07/11/2008
nánast تلفظ
nánast [is] 0 رأی
07/11/2008
hafa تلفظ
hafa [is] 0 رأی
07/11/2008
ráðherrar تلفظ
ráðherrar [is] 0 رأی
07/11/2008
eiga تلفظ
eiga [is] 0 رأی
07/11/2008
rjúfa تلفظ
rjúfa [is] 0 رأی
07/11/2008
Sturla Böðvarsson تلفظ
Sturla Böðvarsson [is] 0 رأی
07/11/2008
Fjölnir تلفظ
Fjölnir [is] 0 رأی
07/11/2008
kirkja تلفظ
kirkja [is] 0 رأی
07/11/2008
Gylfi Einarsson تلفظ
Gylfi Einarsson [is] 0 رأی
07/11/2008
samfélag تلفظ
samfélag [is] 0 رأی
25/07/2008
þjónustumiðstöð تلفظ
þjónustumiðstöð [is] 0 رأی
25/07/2008
Súðavíkurhreppur تلفظ
Súðavíkurhreppur [is] 0 رأی
25/07/2008
Eyjafjarðarsveit تلفظ
Eyjafjarðarsveit [is] 0 رأی
25/07/2008
Tjörneshreppur تلفظ
Tjörneshreppur [is] 0 رأی
25/07/2008
Mosfellsbær تلفظ
Mosfellsbær [is] 0 رأی
25/07/2008
Vigdís Finnbogadóttir تلفظ
Vigdís Finnbogadóttir [is] 0 رأی
25/07/2008
Vopnafjarðarhreppur تلفظ
Vopnafjarðarhreppur [is] 0 رأی
25/07/2008
Snæfellsbær تلفظ
Snæfellsbær [is] 0 رأی
25/07/2008
Árborg تلفظ
Árborg [is] 0 رأی
25/07/2008
Dalabyggð تلفظ
Dalabyggð [is] 0 رأی
25/07/2008
Grímseyjarhreppur تلفظ
Grímseyjarhreppur [is] 0 رأی
25/07/2008
Skagabyggð تلفظ
Skagabyggð [is] 0 رأی
25/07/2008
Bæjarhreppur تلفظ
Bæjarhreppur [is] 0 رأی
25/07/2008
Árneshreppur تلفظ
Árneshreppur [is] 0 رأی
25/07/2008
Skaftárhreppur تلفظ
Skaftárhreppur [is] 0 رأی
25/07/2008
Húnavatnshreppur تلفظ
Húnavatnshreppur [is] 0 رأی