کاربر:

kongurlo

مشترک تلفظ‌های kongurlo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
26/12/2011
boucle d'oreille تلفظ
boucle d'oreille [fr] 1 رأی بهترین تلفظ
26/12/2011
branler تلفظ
branler [fr] 0 رأی
26/12/2011
belote coinchée تلفظ
belote coinchée [fr] 0 رأی
26/12/2011
Cambodgien تلفظ
Cambodgien [fr] 0 رأی
26/12/2011
Cambodgienne تلفظ
Cambodgienne [fr] 0 رأی
26/12/2011
Jean-Luc Mélenchon تلفظ
Jean-Luc Mélenchon [fr] 1 رأی بهترین تلفظ
26/12/2011
Saint-Cyran تلفظ
Saint-Cyran [fr] 0 رأی
09/12/2011
Jean Cauvin تلفظ
Jean Cauvin [fr] 0 رأی
09/12/2011
Victor Cousin تلفظ
Victor Cousin [fr] -1 رأی
09/12/2011
Thélème تلفظ
Thélème [fr] 0 رأی
04/12/2011
cayres تلفظ
cayres [fr] 0 رأی
04/12/2011
introducteur تلفظ
introducteur [fr] 0 رأی
04/12/2011
Sandrine Bonnaire تلفظ
Sandrine Bonnaire [fr] 0 رأی
04/12/2011
Jean Graczyk تلفظ
Jean Graczyk [fr] 0 رأی
04/12/2011
beaucoup de تلفظ
beaucoup de [fr] 0 رأی
04/12/2011
Hauteclocque تلفظ
Hauteclocque [fr] 0 رأی
04/12/2011
Stevie Wonder تلفظ
Stevie Wonder [fr] 0 رأی
04/12/2011
Le voyageur تلفظ
Le voyageur [fr] 0 رأی
04/12/2011
Abénakis تلفظ
Abénakis [fr] -2 رأی
04/12/2011
Algonquin تلفظ
Algonquin [fr] 0 رأی
04/12/2011
Malécites تلفظ
Malécites [fr] 0 رأی
04/12/2011
Micmacs تلفظ
Micmacs [fr] 0 رأی
04/12/2011
Naskapis تلفظ
Naskapis [fr] -2 رأی
04/12/2011
Œuilly تلفظ
Œuilly [fr] 0 رأی
04/12/2011
Jacques Aumont تلفظ
Jacques Aumont [fr] 0 رأی
04/12/2011
biennais تلفظ
biennais [fr] 0 رأی
04/12/2011
La gomme تلفظ
La gomme [fr] 0 رأی
04/12/2011
Le portrait تلفظ
Le portrait [fr] 1 رأی بهترین تلفظ
04/12/2011
Darlan تلفظ
Darlan [fr] 0 رأی
04/12/2011
Thévenet تلفظ
Thévenet [fr] 0 رأی