دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/12/2011 boucle d'oreille [fr] boucle d'oreille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/12/2011 branler [fr] branler تلفظ 0 رأی
26/12/2011 belote coinchée [fr] belote coinchée تلفظ 0 رأی
26/12/2011 Cambodgien [fr] Cambodgien تلفظ 0 رأی
26/12/2011 Cambodgienne [fr] Cambodgienne تلفظ 0 رأی
26/12/2011 Jean-Luc Mélenchon [fr] Jean-Luc Mélenchon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/12/2011 Saint-Cyran [fr] Saint-Cyran تلفظ 0 رأی
09/12/2011 Jean Cauvin [fr] Jean Cauvin تلفظ 0 رأی
09/12/2011 Victor Cousin [fr] Victor Cousin تلفظ -1 رأی
09/12/2011 Thélème [fr] Thélème تلفظ 0 رأی
04/12/2011 cayres [fr] cayres تلفظ 0 رأی
04/12/2011 introducteur [fr] introducteur تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Sandrine Bonnaire [fr] Sandrine Bonnaire تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Jean Graczyk [fr] Jean Graczyk تلفظ 0 رأی
04/12/2011 beaucoup de [fr] beaucoup de تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/12/2011 Hauteclocque [fr] Hauteclocque تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Stevie Wonder [fr] Stevie Wonder تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Le voyageur [fr] Le voyageur تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Abénakis [fr] Abénakis تلفظ -2 رأی
04/12/2011 Algonquin [fr] Algonquin تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Malécites [fr] Malécites تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Micmacs [fr] Micmacs تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Naskapis [fr] Naskapis تلفظ -2 رأی
04/12/2011 Œuilly [fr] Œuilly تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Jacques Aumont [fr] Jacques Aumont تلفظ 0 رأی
04/12/2011 biennais [fr] biennais تلفظ 0 رأی
04/12/2011 La gomme [fr] La gomme تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Le portrait [fr] Le portrait تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/12/2011 Darlan [fr] Darlan تلفظ 0 رأی
04/12/2011 Thévenet [fr] Thévenet تلفظ 0 رأی