کاربر:

kongurlo

مشترک تلفظ‌های kongurlo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
22/11/2011
hýra تلفظ
hýra [is] 0 رأی
22/11/2011
launaskrá تلفظ
launaskrá [is] 0 رأی
22/11/2011
rífur تلفظ
rífur [is] 0 رأی
22/11/2011
leysir تلفظ
leysir [is] 0 رأی
22/11/2011
flækjurnar تلفظ
flækjurnar [is] 1 رأی بهترین تلفظ
22/11/2011
rótum تلفظ
rótum [is] 0 رأی
22/11/2011
blik تلفظ
blik [is] 0 رأی
22/11/2011
Stórmerki تلفظ
Stórmerki [is] 0 رأی
22/11/2011
brjótum تلفظ
brjótum [is] 0 رأی
22/11/2011
sundur تلفظ
sundur [is] 0 رأی
22/11/2011
broddur تلفظ
broddur [is] 0 رأی
22/11/2011
Haraldur harðráði تلفظ
Haraldur harðráði [is] 0 رأی
22/11/2011
ráðunautur تلفظ
ráðunautur [is] 0 رأی
22/11/2011
sólarolía تلفظ
sólarolía [is] 0 رأی
22/11/2011
bendill تلفظ
bendill [is] 0 رأی
22/11/2011
hegðun تلفظ
hegðun [is] 0 رأی
22/11/2011
geðbilun تلفظ
geðbilun [is] 0 رأی
22/11/2011
sinnisveiki تلفظ
sinnisveiki [is] 0 رأی
22/11/2011
lávarður تلفظ
lávarður [is] 0 رأی
22/11/2011
vörður تلفظ
vörður [is] 0 رأی
22/11/2011
nákvæmur تلفظ
nákvæmur [is] 0 رأی
22/11/2011
larfar تلفظ
larfar [is] 0 رأی
22/11/2011
leifar تلفظ
leifar [is] 0 رأی
22/11/2011
heiðingi تلفظ
heiðingi [is] 0 رأی
22/11/2011
leikandi تلفظ
leikandi [is] 0 رأی
22/11/2011
leirmunir تلفظ
leirmunir [is] 0 رأی
22/11/2011
mikilvægur تلفظ
mikilvægur [is] 0 رأی
22/11/2011
koffort تلفظ
koffort [is] 0 رأی
22/11/2011
líkkista تلفظ
líkkista [is] 0 رأی
22/11/2011
klefi تلفظ
klefi [is] 0 رأی