دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/03/2015 à paisana [pt] à paisana تلفظ 0 رأی
25/03/2015 a gente [pt] a gente تلفظ 0 رأی
25/03/2015 a fim [pt] a fim تلفظ 0 رأی
25/03/2015 zagueiro [pt] zagueiro تلفظ 0 رأی
25/03/2015 Respondeu-lhe [pt] Respondeu-lhe تلفظ 1 رأی
25/03/2015 arrumação [pt] arrumação تلفظ 0 رأی
25/03/2015 brilhar [pt] brilhar تلفظ 0 رأی
25/03/2015 aprendeis [pt] aprendeis تلفظ 0 رأی
25/03/2015 carteira [pt] carteira تلفظ 0 رأی
25/03/2015 Cavalões [pt] Cavalões تلفظ 0 رأی
23/03/2015 cisterna [pt] cisterna تلفظ 0 رأی
23/03/2015 Estufagem [pt] Estufagem تلفظ 0 رأی
23/03/2015 ligações [pt] ligações تلفظ 0 رأی
23/03/2015 saberão [pt] saberão تلفظ 0 رأی
23/03/2015 controle [pt] controle تلفظ 0 رأی
23/03/2015 mercearia [pt] mercearia تلفظ 0 رأی
23/03/2015 cavalheiro [pt] cavalheiro تلفظ 0 رأی
23/03/2015 reorganizado [pt] reorganizado تلفظ 0 رأی
23/03/2015 revolução [pt] revolução تلفظ 0 رأی
23/03/2015 certeza [pt] certeza تلفظ 0 رأی
23/03/2015 cabeçalho [pt] cabeçalho تلفظ 0 رأی
23/03/2015 carregador [pt] carregador تلفظ 0 رأی
23/03/2015 direita [pt] direita تلفظ 1 رأی
23/03/2015 aquele [pt] aquele تلفظ 0 رأی
23/03/2015 chave [pt] chave تلفظ 0 رأی
23/03/2015 trabalho [pt] trabalho تلفظ 0 رأی
23/03/2015 perguntei-lhe [pt] perguntei-lhe تلفظ 0 رأی
23/03/2015 disse-lhe [pt] disse-lhe تلفظ 0 رأی
23/03/2015 presunto [pt] presunto تلفظ 0 رأی
23/03/2015 óculos [pt] óculos تلفظ 0 رأی