دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2010 جرو [ar] جرو تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 حمار الوحش [ar] حمار الوحش تلفظ 0 رأی
05/11/2010 جاموس [ar] جاموس تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 أحفظ [ar] أحفظ تلفظ -1 رأی
05/11/2010 أتذكر [ar] أتذكر تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 بالمعابد [ar] بالمعابد تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 عَبيدَةُ [ar] عَبيدَةُ تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 صفته [ar] صفته تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 شَيْبانُ [ar] شَيْبانُ تلفظ 0 رأی
05/11/2010 عَطَسَتْ [ar] عَطَسَتْ تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 نَخْلَةٍ [ar] نَخْلَةٍ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 سويد [ar] سويد تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 عَيْلانَ [ar] عَيْلانَ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 عَبْدِ [ar] عَبْدِ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 عَبْدانَ [ar] عَبْدانَ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 تصغيرُ [ar] تصغيرُ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 أُسبوعاً [ar] أُسبوعاً تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 الإِسْراعِ [ar] الإِسْراعِ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 كُلُّه [ar] كُلُّه تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 كَذَّبَ [ar] كَذَّبَ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 لَبِثَ [ar] لَبِثَ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 فعَلَ [ar] فعَلَ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 عَبَّدَ [ar] عَبَّدَ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 الطُّرُقُ [ar] الطُّرُقُ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 الزَّمِنِ [ar] الزَّمِنِ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 شِئتَ [ar] شِئتَ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 أَباه [ar] أَباه تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 شريح [ar] شريح تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 أَطرَدْتُ [ar] أَطرَدْتُ تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/11/2010 طَريداً [ar] طَريداً تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ