دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/03/2019 fatigo [es] fatigo تلفظ 0 رأی
05/03/2019 fingirlo [es] fingirlo تلفظ 0 رأی
05/03/2019 deslavazar [es] deslavazar تلفظ 0 رأی
15/11/2017 giraras [es] giraras تلفظ 0 رأی
15/11/2017 girasen [es] girasen تلفظ 1 رأی
15/11/2017 giraran [es] giraran تلفظ 1 رأی
15/11/2017 giraseis [es] giraseis تلفظ 1 رأی
15/11/2017 atravesase [es] atravesase تلفظ 1 رأی
15/11/2017 atravesarais [es] atravesarais تلفظ 0 رأی
15/11/2017 atravesásemos [es] atravesásemos تلفظ 0 رأی
15/11/2017 atravesáramos [es] atravesáramos تلفظ 0 رأی
15/11/2017 atravesases [es] atravesases تلفظ 0 رأی
15/11/2017 atravesaras [es] atravesaras تلفظ 0 رأی
15/11/2017 atravesasen [es] atravesasen تلفظ 0 رأی
15/11/2017 atravesaran [es] atravesaran تلفظ 0 رأی
15/11/2017 atravesaseis [es] atravesaseis تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorrieras [es] recorrieras تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorriese [es] recorriese تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorrierais [es] recorrierais تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorriésemos [es] recorriésemos تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorriéramos [es] recorriéramos تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorrieses [es] recorrieses تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorriesen [es] recorriesen تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorrieran [es] recorrieran تلفظ 0 رأی
15/11/2017 recorrieseis [es] recorrieseis تلفظ 0 رأی
15/11/2017 obstaculizaras [es] obstaculizaras تلفظ 0 رأی
15/11/2017 obstaculizase [es] obstaculizase تلفظ 0 رأی
15/11/2017 obstaculizara [es] obstaculizara تلفظ 0 رأی
15/11/2017 obstaculizarais [es] obstaculizarais تلفظ 0 رأی
15/11/2017 obstaculizásemos [es] obstaculizásemos تلفظ 0 رأی