دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/09/2011 Habanos [es] Habanos تلفظ 0 رأی
04/02/2011 profiero [es] profiero تلفظ 0 رأی
04/02/2011 moquegua [es] moquegua تلفظ 0 رأی
20/12/2010 velámenes [es] velámenes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 Juanjo Puigcorbé [es] Juanjo Puigcorbé تلفظ 0 رأی
03/11/2010 de resultes de [ast] de resultes de تلفظ 1 رأی
03/11/2010 pela so parte [ast] pela so parte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 a preciu por cadún [ast] a preciu por cadún تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 d’una güeyada [ast] d’una güeyada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 si ye posible [ast] si ye posible تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 llibremente [ast] llibremente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 si pue ser [ast] si pue ser تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 si fuere posible [ast] si fuere posible تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 a sabiendes [ast] a sabiendes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al escuchu [ast] al escuchu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 col obxetu de [ast] col obxetu de تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al llau de [ast] al llau de تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al dellau [ast] al dellau تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al repectu [ast] al repectu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al retortoriu [ast] al retortoriu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 caquel [ast] caquel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 casimente [ast] casimente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 enteraos [ast] enteraos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 metanos [ast] metanos تلفظ 0 رأی
03/11/2010 acolliñar [ast] acolliñar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 enteráu [ast] enteráu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al redor [ast] al redor تلفظ 0 رأی
03/11/2010 recintu urbanu [ast] recintu urbanu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 recintu antiguu [ast] recintu antiguu تلفظ 0 رأی
03/11/2010 ciudá antigua [ast] ciudá antigua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ