دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/06/2017 chepos [es] chepos تلفظ 0 رأی
07/06/2017 ramo de flores [es] ramo de flores تلفظ 0 رأی
23/05/2017 descodificándotelos [es] descodificándotelos تلفظ 0 رأی
23/05/2017 chicharronear [es] chicharronear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 chapaletear [es] chapaletear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 chamarilear [es] chamarilear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 cazoletear [es] cazoletear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 carabritear [es] carabritear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 apófisis estiloides [es] apófisis estiloides تلفظ 0 رأی
23/05/2017 campanillear [es] campanillear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 abarraganar [es] abarraganar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 solidarizar [es] solidarizar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 sobreexplotar [es] sobreexplotar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 refitolear [es] refitolear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 problematizar [es] problematizar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 parangonizar [es] parangonizar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 paralogizar [es] paralogizar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 melengüelear [es] melengüelear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 judicializar [es] judicializar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 explicotear [es] explicotear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 escrupulizar [es] escrupulizar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 engarrapatar [es] engarrapatar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 engaratusar [es] engaratusar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 psicoanalizar [es] psicoanalizar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 escaramucear [es] escaramucear تلفظ 0 رأی
23/05/2017 desaposesionar [es] desaposesionar تلفظ 0 رأی
23/05/2017 particularizarás [es] particularizarás تلفظ 0 رأی
23/05/2017 etimologizarán [es] etimologizarán تلفظ 0 رأی
23/05/2017 espiritualizará [es] espiritualizará تلفظ 0 رأی
23/05/2017 coprotagonizarás [es] coprotagonizarás تلفظ 0 رأی