کاربر:

Gudrun

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Gudrun شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
16/03/2018
Uxatindagljúfur تلفظ
Uxatindagljúfur [is] 0 رأی
10/01/2018
uppgönguhryggur تلفظ
uppgönguhryggur [is] 0 رأی
10/01/2018
Tungaárjökull تلفظ
Tungaárjökull [is] 0 رأی
10/01/2018
Stóragil تلفظ
Stóragil [is] 0 رأی
10/01/2018
Laugahraun تلفظ
Laugahraun [is] 0 رأی
10/01/2018
Ófærufoss تلفظ
Ófærufoss [is] 0 رأی
13/10/2013
hrekkjavaka تلفظ
hrekkjavaka [is] 0 رأی
15/09/2013
veðurspá تلفظ
veðurspá [is] 0 رأی
15/09/2013
vikurbreyskja تلفظ
vikurbreyskja [is] 0 رأی
15/09/2013
sveinn تلفظ
sveinn [is] 0 رأی
15/09/2013
Kanada تلفظ
Kanada [is] 0 رأی
15/09/2013
Theodór تلفظ
Theodór [is] 0 رأی
15/09/2013
ábót تلفظ
ábót [is] 0 رأی
15/09/2013
ágætur تلفظ
ágætur [is] 1 رأی
15/09/2013
séríslenskur تلفظ
séríslenskur [is] 0 رأی
15/09/2013
stinnur تلفظ
stinnur [is] 0 رأی
15/09/2013
sennilega تلفظ
sennilega [is] 0 رأی
15/09/2013
fræðimaður تلفظ
fræðimaður [is] 0 رأی
15/09/2013
helgur تلفظ
helgur [is] 0 رأی
15/09/2013
endursegja تلفظ
endursegja [is] 0 رأی
15/09/2013
dæmigerður تلفظ
dæmigerður [is] 0 رأی
15/09/2013
svangt تلفظ
svangt [is] 0 رأی
15/09/2013
hamingjusöm تلفظ
hamingjusöm [is] 0 رأی
15/09/2013
hamingjusamt تلفظ
hamingjusamt [is] 0 رأی
15/09/2013
skipsfjöl تلفظ
skipsfjöl [is] 0 رأی
15/09/2013
skipbrot تلفظ
skipbrot [is] 0 رأی
15/09/2013
skipverji تلفظ
skipverji [is] 0 رأی
15/09/2013
skýrt تلفظ
skýrt [is] 0 رأی
15/09/2013
kurteist تلفظ
kurteist [is] 0 رأی
15/09/2013
hresst تلفظ
hresst [is] 0 رأی