کاربر:

Gudrun

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Gudrun شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
11/07/2013
föðurforeldrar تلفظ
föðurforeldrar [is] 0 رأی
11/07/2013
föðurlandsvinur تلفظ
föðurlandsvinur [is] 0 رأی
11/07/2013
föðurlandsást تلفظ
föðurlandsást [is] 0 رأی
11/07/2013
föngulegur تلفظ
föngulegur [is] 0 رأی
11/07/2013
fúlga تلفظ
fúlga [is] 0 رأی
11/07/2013
föðurlandssvikari تلفظ
föðurlandssvikari [is] 0 رأی
11/07/2013
fúll تلفظ
fúll [is] 0 رأی
11/07/2013
fúlmenni تلفظ
fúlmenni [is] 0 رأی
11/07/2013
fúlmennska تلفظ
fúlmennska [is] 0 رأی
11/07/2013
fús تلفظ
fús [is] 0 رأی
11/07/2013
Lævateinn تلفظ
Lævateinn [is] 0 رأی
11/07/2013
fúskari تلفظ
fúskari [is] 0 رأی
11/07/2013
hagnaðarstöð تلفظ
hagnaðarstöð [is] 0 رأی
11/07/2013
hallæri تلفظ
hallæri [is] 0 رأی
11/07/2013
hamrabelti تلفظ
hamrabelti [is] 0 رأی
11/07/2013
hagsbót تلفظ
hagsbót [is] 0 رأی
11/07/2013
handapat تلفظ
handapat [is] 0 رأی
11/07/2013
góðlátlegur تلفظ
góðlátlegur [is] 0 رأی
11/07/2013
gíslaháfur تلفظ
gíslaháfur [is] 0 رأی
11/07/2013
góðmálmur تلفظ
góðmálmur [is] 0 رأی
11/07/2013
góðviðri تلفظ
góðviðri [is] 0 رأی
11/07/2013
gómur تلفظ
gómur [is] 0 رأی
11/07/2013
góðvild تلفظ
góðvild [is] 0 رأی
11/07/2013
göfuglyndi تلفظ
göfuglyndi [is] 0 رأی
11/07/2013
góðverk تلفظ
góðverk [is] 0 رأی
11/07/2013
góss تلفظ
góss [is] 0 رأی
11/07/2013
handaband تلفظ
handaband [is] 0 رأی
11/07/2013
handknattleikur تلفظ
handknattleikur [is] 0 رأی
11/07/2013
göngugrind تلفظ
göngugrind [is] 0 رأی
11/07/2013
göngubrú تلفظ
göngubrú [is] 0 رأی