کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/08/2019 Barón de Münchhausen [es] Barón de Münchhausen تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Eutifrón [es] Eutifrón تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residida [es] residida تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiendo [es] residiendo تلفظ 0 رأی
19/08/2019 resididas [es] resididas تلفظ 0 رأی
19/08/2019 resididos [es] resididos تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residimos [es] residimos تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residías [es] residías تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residís [es] residís تلفظ 0 رأی
19/08/2019 resido [es] resido تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residían [es] residían تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residíais [es] residíais تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residíamos [es] residíamos تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiste [es] residiste تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiré [es] residiré تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiremos [es] residiremos تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residirá [es] residirá تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residió [es] residió تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residirás [es] residirás تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residieron [es] residieron تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiréis [es] residiréis تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residisteis [es] residisteis تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residirán [es] residirán تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residirías [es] residirías تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiría [es] residiría تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residirían [es] residirían تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiríais [es] residiríais تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residiríamos [es] residiríamos تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residieres [es] residieres تلفظ 0 رأی
19/08/2019 residas [es] residas تلفظ 0 رأی