کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/09/2020 ψίλον [grc] ψίλον تلفظ 0 رأی
25/09/2020 ὖ ψιλόν [grc] ὖ ψιλόν تلفظ 0 رأی
25/09/2020 ómicron [es] ómicron تلفظ 0 رأی
25/09/2020 ὂ μικρόν [grc] ὂ μικρόν تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρός [grc] σμικρός تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροῦ [grc] σμικροῦ تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρῷ [grc] σμικρῷ تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρόν [grc] σμικρόν تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρέ [grc] σμικρέ تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροί [grc] σμικροί تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρῶν [grc] σμικρῶν تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροῖς [grc] σμικροῖς تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρούς [grc] σμικρούς تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρᾶς [grc] σμικρᾶς تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρᾷ [grc] σμικρᾷ تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικράν [grc] σμικράν تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικραί [grc] σμικραί تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικραῖς [grc] σμικραῖς تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικράς [grc] σμικράς تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρότερος [grc] σμικρότερος تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροτέρου [grc] σμικροτέρου تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροτέρῳ [grc] σμικροτέρῳ تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρότερον [grc] σμικρότερον تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρότερε [grc] σμικρότερε تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικρότεροι [grc] σμικρότεροι تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροτέρων [grc] σμικροτέρων تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροτέροις [grc] σμικροτέροις تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροτέρους [grc] σμικροτέρους تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροτέρα [grc] σμικροτέρα تلفظ 0 رأی
25/09/2020 σμικροτέρας [grc] σμικροτέρας تلفظ 0 رأی