کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/09/2019 προβαλλέτω [grc] προβαλλέτω تلفظ 0 رأی
23/09/2019 πρόβαλλε [grc] πρόβαλλε تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλλόντων [grc] προβαλλόντων تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλλέτωσαν [grc] προβαλλέτωσαν تلفظ 0 رأی
23/09/2019 πρόβαλε [grc] πρόβαλε تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλέτω [grc] προβαλέτω تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλετε [grc] προβάλετε تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλέτωσαν [grc] προβαλέτωσαν تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλόντων [grc] προβαλόντων تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβεβληκώς ἔστω [grc] προβεβληκώς ἔστω تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβεβληκώς ἴσθι [grc] προβεβληκώς ἴσθι تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβεβληκότες ἔστε [grc] προβεβληκότες ἔστε تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβεβληκότες ἔστων [grc] προβεβληκότες ἔστων تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβεβληκότες ἔστωσαν [grc] προβεβληκότες ἔστωσαν تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβεβληκότες ὄντων [grc] προβεβληκότες ὄντων تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλειν [grc] προβάλλειν تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλεῖν [grc] προβαλεῖν تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβεβληκέναι [grc] προβεβληκέναι تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλων [grc] προβάλλων تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλοντος [grc] προβάλλοντος تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλοντι [grc] προβάλλοντι تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλοντα [grc] προβάλλοντα تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλοντες [grc] προβάλλοντες تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλοντας [grc] προβάλλοντας تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλουσα [grc] προβάλλουσα تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλλούσης [grc] προβαλλούσης تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλουσαν [grc] προβάλλουσαν تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλλούσῃ [grc] προβαλλούσῃ تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβάλλουσαι [grc] προβάλλουσαι تلفظ 0 رأی
23/09/2019 προβαλλουσῶν [grc] προβαλλουσῶν تلفظ 0 رأی