کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/05/2019 erblickte [de] erblickte تلفظ 0 رأی
18/05/2019 bepflanzte [de] bepflanzte تلفظ 0 رأی
18/05/2019 erblickt [de] erblickt تلفظ 0 رأی
18/05/2019 hilfloser [de] hilfloser تلفظ 0 رأی
18/05/2019 hilflosesten [de] hilflosesten تلفظ 0 رأی
18/05/2019 vollsten [de] vollsten تلفظ 0 رأی
18/05/2019 Luxussanierung [de] Luxussanierung تلفظ 0 رأی
29/04/2019 Bachmeyer [de] Bachmeyer تلفظ 0 رأی
29/04/2019 Zeitporträt [de] Zeitporträt تلفظ 0 رأی
29/04/2019 Elektrokleinstfahrzeugeverordnung [de] Elektrokleinstfahrzeugeverordnung تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Genussverhältnis [de] Genussverhältnis تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Unterprogrammtechnik [de] Unterprogrammtechnik تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Frankfurt [de] Frankfurt تلفظ 0 رأی
28/04/2019 darfst [de] darfst تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Frequenzpunkt [de] Frequenzpunkt تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Karamellnuance [de] Karamellnuance تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Rechnergenauigkeit [de] Rechnergenauigkeit تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Atommachtstatus [de] Atommachtstatus تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Teint [de] Teint تلفظ 1 رأی
28/04/2019 Zersiedlungsinitiative [de] Zersiedlungsinitiative تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Messgeräteseite [de] Messgeräteseite تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Kolodkin [de] Kolodkin تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Kiepenkerl [de] Kiepenkerl تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Streckenqualität [de] Streckenqualität تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Röhrenkamera [de] Röhrenkamera تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Holzwürze [de] Holzwürze تلفظ 0 رأی
28/04/2019 newel [de] newel تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Zierat [de] Zierat تلفظ 0 رأی
28/04/2019 peritoneal [de] peritoneal تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Bankierin [de] Bankierin تلفظ 0 رأی