کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/12/2018 Gewürzextrakt [de] Gewürzextrakt تلفظ 0 رأی
09/12/2018 gedienert [de] gedienert تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Paketversand [de] Paketversand تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Kalbsvögerl [de] Kalbsvögerl تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Kolatsche [de] Kolatsche تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Annegret Kramp-Karrenbauer [de] Annegret Kramp-Karrenbauer تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Lölhöffel [de] Lölhöffel تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Georg Maximilian Sterzinsky [de] Georg Maximilian Sterzinsky تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Klachelsuppe [de] Klachelsuppe تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Schopenhauerianer [de] Schopenhauerianer تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Schlegel [de] Schlegel تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Exekutivfunktion [de] Exekutivfunktion تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Unterwebseite [de] Unterwebseite تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Sturmmörserwagen [de] Sturmmörserwagen تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Kasnocken [de] Kasnocken تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Heringsbändigerin [de] Heringsbändigerin تلفظ 0 رأی
09/12/2018 verschwieg [de] verschwieg تلفظ 0 رأی
09/12/2018 beugt [de] beugt تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Heringsbändigerinnen [de] Heringsbändigerinnen تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Hierarchien [de] Hierarchien تلفظ 0 رأی
09/12/2018 Fritz Kreisler [de] Fritz Kreisler تلفظ 0 رأی
01/12/2018 Sumpfläufer [de] Sumpfläufer تلفظ 0 رأی
01/12/2018 Kanadakranich [de] Kanadakranich تلفظ 0 رأی
01/12/2018 Physiklehrers [de] Physiklehrers تلفظ 0 رأی
01/12/2018 Theaterwissenschaften [de] Theaterwissenschaften تلفظ 0 رأی
01/12/2018 klaterig [de] klaterig تلفظ 0 رأی
01/12/2018 mächtigster [de] mächtigster تلفظ 0 رأی
01/12/2018 mächtigstem [de] mächtigstem تلفظ 0 رأی
01/12/2018 längeres [de] längeres تلفظ 0 رأی
01/12/2018 Promimeldung [de] Promimeldung تلفظ 0 رأی