کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/05/2018 Undebach [de] Undebach تلفظ 0 رأی
18/05/2018 auf dem Bau [de] auf dem Bau تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Sehnsuchtsort [de] Sehnsuchtsort تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Sehnsuchtsvoller Blick [de] Sehnsuchtsvoller Blick تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Ungewißheit [de] Ungewißheit تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Lidenbrock [de] Lidenbrock تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Sendernetz [de] Sendernetz تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Dielenbrett [de] Dielenbrett تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Klebenelke [de] Klebenelke تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Proletarierin [de] Proletarierin تلفظ 0 رأی
18/05/2018 hermaphroditisch [de] hermaphroditisch تلفظ 0 رأی
18/05/2018 unterschreibst [de] unterschreibst تلفظ 0 رأی
18/05/2018 Ofnethöhlen [de] Ofnethöhlen تلفظ 0 رأی
18/05/2018 umfassendere Kenntnisse [de] umfassendere Kenntnisse تلفظ 0 رأی
18/05/2018 vollständige Kenntnis [de] vollständige Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 einmalige Kenntnis [de] einmalige Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 umfassende Kenntnis [de] umfassende Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 nötige Kenntnis [de] nötige Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 ausgezeichnete Kenntnis [de] ausgezeichnete Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 detaillierte Kenntnis [de] detaillierte Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 ausreichende Kenntnisse [de] ausreichende Kenntnisse تلفظ 0 رأی
18/05/2018 geeignete Voraussetzungen [de] geeignete Voraussetzungen تلفظ 0 رأی
18/05/2018 weitreichende Kenntnisse [de] weitreichende Kenntnisse تلفظ 0 رأی
18/05/2018 solide Kenntnis [de] solide Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 notwendige Kenntnisse [de] notwendige Kenntnisse تلفظ 0 رأی
18/05/2018 mangelnde Kenntnis [de] mangelnde Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 vernünftige Kenntnis [de] vernünftige Kenntnis تلفظ 0 رأی
18/05/2018 tiefgehende Kenntnisse [de] tiefgehende Kenntnisse تلفظ 0 رأی
18/05/2018 geeignete Codierung [de] geeignete Codierung تلفظ 0 رأی
18/05/2018 profunde Kenntnisse [de] profunde Kenntnisse تلفظ 0 رأی