دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/08/2015 cotton [en] cotton تلفظ 0 رأی
28/01/2014 fuck [en] fuck تلفظ 1 رأی
28/01/2014 island [en] island تلفظ 0 رأی
17/01/2014 galore [en] galore تلفظ 1 رأی
17/01/2014 tomato [en] tomato تلفظ 1 رأی
17/01/2014 film [en] film تلفظ 0 رأی
17/01/2014 Moynahan [en] Moynahan تلفظ 0 رأی
17/01/2014 Callaghan [en] Callaghan تلفظ 0 رأی
10/01/2014 resyndicated [en] resyndicated تلفظ 0 رأی
10/01/2014 O’Doherty [en] O’Doherty تلفظ 0 رأی
10/01/2014 Shannen Doherty [en] Shannen Doherty تلفظ 0 رأی
10/01/2014 Pete Doherty [en] Pete Doherty تلفظ 0 رأی
08/01/2014 astigmatism [en] astigmatism تلفظ 0 رأی
08/01/2014 Liam Gallagher [en] Liam Gallagher تلفظ 1 رأی
08/01/2014 Noel Gallagher [en] Noel Gallagher تلفظ -1 رأی
07/01/2014 candidate [en] candidate تلفظ 0 رأی
07/01/2014 but [en] but تلفظ 0 رأی
07/01/2014 thermometer [en] thermometer تلفظ 0 رأی
07/01/2014 hydrating [en] hydrating تلفظ 0 رأی
07/01/2014 business [en] business تلفظ 1 رأی
07/01/2014 barbed wire [en] barbed wire تلفظ 0 رأی
07/01/2014 sixth [en] sixth تلفظ 0 رأی
20/10/2013 Boards of Canada [en] Boards of Canada تلفظ 0 رأی
20/10/2013 Australia [en] Australia تلفظ 0 رأی
20/10/2013 box [en] box تلفظ 1 رأی
20/10/2013 piano [en] piano تلفظ 0 رأی
20/10/2013 record-player [en] record-player تلفظ 1 رأی
20/10/2013 sliced [en] sliced تلفظ 0 رأی
20/10/2013 farmer [en] farmer تلفظ 0 رأی
20/10/2013 Sweden [en] Sweden تلفظ 1 رأی