دسته‌بندی:

radical

تصديق radical تلفظ ها

 • 犬 تلفظ [ja]
 • 人 تلفظ [zh]
 • 水 تلفظ [ja]
 • 日 تلفظ [ja]
 • 十 تلفظ [zh]
 • 月 تلفظ [ja]
 • 白 تلفظ [ja]
 • 八 تلفظ [zh]
 • 女 تلفظ [ja]
 • 木 تلفظ [zh]
 • 雨 تلفظ [ja]
 • 肉 تلفظ [ja]
 • 山 تلفظ [ja]
 • 米 تلفظ [ja]
 • 車 تلفظ [ja]
 • 石 تلفظ [zh]
 • 心 تلفظ [zh]
 • 火 تلفظ [ja]
 • 刀 تلفظ [zh]
 • 大 تلفظ [ja]
 • 赤 تلفظ [ja]
 • 西 تلفظ 西 [ja]
 • 鱼 تلفظ [wuu]
 • 力 تلفظ [zh]
 • 行 تلفظ [zh]
 • 鬼 تلفظ [zh]
 • 青 تلفظ [ja]
 • 馬 تلفظ [ja]
 • 小 تلفظ [zh]
 • 手 تلفظ [yue]
 • 高 تلفظ [zh]
 • 口 تلفظ [ja]
 • 虫 تلفظ [ja]
 • 牛 تلفظ [ja]
 • 足 تلفظ [ja]
 • 魚 تلفظ [ja]
 • 母 تلفظ [ja]
 • 生 تلفظ [ja]
 • 田 تلفظ [ja]
 • 王 تلفظ [zh]
 • 川 تلفظ [ja]
 • 玉 تلفظ [gan]
 • 風 تلفظ [ja]
 • 文 تلفظ [nan]
 • 父 تلفظ [ja]
 • 龍 تلفظ [ja]
 • 角 تلفظ [ja]
 • 耳 تلفظ [ja]
 • 方 تلفظ [ja]
 • 鼻 تلفظ [ja]
 • 土 تلفظ [ja]
 • 子 تلفظ [ja]
 • 鳥 تلفظ [ja]
 • 黄 تلفظ [zh]
 • 夕 تلفظ [zh]
 • 羊 تلفظ [zh]
 • 皿 تلفظ [zh]
 • 色 تلفظ [ja]
 • 入 تلفظ [wuu]
 • 几 تلفظ [zh]
 • 老 تلفظ [zh]
 • 見 تلفظ [ja]
 • 谷 تلفظ [ja]
 • 目 تلفظ [ja]
 • 面 تلفظ [zh]
 • 爪 تلفظ [ja]
 • 香 تلفظ [zh]
 • 毛 تلفظ [yue]
 • 自 تلفظ [zh]
 • 走 تلفظ [zh]
 • 又 تلفظ [ko]
 • 用 تلفظ [zh]
 • 寸 تلفظ [yue]
 • 舌 تلفظ [zh]
 • 鹿 تلفظ 鹿 [zh]
 • 见 تلفظ [zh]
 • 瓦 تلفظ [ja]
 • 竹 تلفظ [zh]
 • 黃 تلفظ [yue]
 • 黑 تلفظ [zh]
 • 长 تلفظ [zh]
 • 糸 تلفظ [ja]
 • 衣 تلفظ [wuu]
 • 牙 تلفظ [wuu]
 • 丘 تلفظ [ja]
 • 音 تلفظ [ja]
 • 門 تلفظ [ja]
 • 血 تلفظ [zh]
 • 欠 تلفظ [zh]
 • 车 تلفظ [cjy]
 • 马 تلفظ [zh]
 • 皮 تلفظ [ja]
 • 鸟 تلفظ [zh]
 • 鼠 تلفظ [ja]
 • 貝 تلفظ [yue]
 • 首 تلفظ [ja]
 • Jacobin تلفظ Jacobin [en]
 • 穴 تلفظ [zh]
 • 厂 تلفظ [zh]
 • 而 تلفظ [zh]