دسته‌بندی:

Pythagorean

تصديق Pythagorean تلفظ ها