دسته‌بندی:

Manang Biday

تصديق Manang Biday تلفظ ها

 • Ammon تلفظ Ammon [he]
 • bentana تلفظ bentana [ceb]
 • Sabong تلفظ Sabong [tl]
 • kutsilyo تلفظ kutsilyo [tl]
 • sentimiento تلفظ sentimiento [es]
 • Manang تلفظ Manang [ilo]
 • diay تلفظ diay [es]
 • dimo تلفظ dimo [es]
 • ضبط تلفظ makapidot makapidot [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagmarka nagmarka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naganko naganko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nabordaan nabordaan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nababa nababa [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ matayakon matayakon [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maregregko maregregko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naregreg naregreg [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maipapasmo maipapasmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lansones lansones [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ laeng laeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagukrad nagukrad [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ namarkaan namarkaan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nangato nangato [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kitaem kitaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngarud ngarud [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagay-ayamak pagay-ayamak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ paniok paniok [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ piduten piduten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Siasinno Siasinno [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sinampuso sinampuso [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sukdalen sukdalen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tapno tapno [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gaw-aten gaw-aten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agalakanto agalakanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglabaslabas aglabaslabas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Alaem Alaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ balasangak balasangak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ barukongko barukongko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bibinenka bibinenka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Biday Biday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bunga't bunga't [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Daytoy Daytoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Denggem Denggem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinak dinak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dipay dipay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ labaslabasam labaslabasam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ guram guram [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hardinko hardinko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ikalumbabam ikalumbabam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ikutannanto ikutannanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ilukatmo ilukatmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ inkanto inkanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ isublinanto isublinanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaasian kaasian [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaniak kaniak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kinayawan kinayawan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ abriem abriem [ilo] در انتظار تلفظ