دسته‌بندی:

katuday

تصديق katuday تلفظ ها

 • tuktok تلفظ
  tuktok [tl]
 • tabako تلفظ
  tabako [eo]
 • bantay تلفظ
  bantay [tl]
 • Napan تلفظ
  Napan [es]
 • ضبط تلفظ uggesek uggesek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agaluadka Agaluadka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuktukkolek tuktukkolek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sungo sungo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Suakonto Suakonto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ suako suako [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sinang-sangdo sinang-sangdo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sagaysay sagaysay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ramay ramay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nagmulaak Nagmulaak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nadawel nadawel [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lila Kikay Lila Kikay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lelongko Lelongko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kinaraykay kinaraykay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ katuday katuday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kannaway kannaway [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kabalio kabalio [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aramidek aramidek [ilo] در انتظار تلفظ