دسته‌بندی:

Kamatis

تصديق Kamatis تلفظ ها

 • sika تلفظ sika [fi]
 • manen تلفظ manen [nl]
 • Siak تلفظ Siak [pag]
 • kamatis تلفظ kamatis [tl]
 • parya تلفظ parya [tr]
 • idiay تلفظ idiay [es]
 • ضبط تلفظ nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maladaga maladaga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maluto maluto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mangmangted mangmangted [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nangnangruna nangnangruna [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napalangguadka napalangguadka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kunan kunan [qu | ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ salun-atda salun-atda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ simmungbat simmungbat [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tarong tarong [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tattao tattao [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ubbing ubbing [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mailaok mailaok [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Addada Addada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaimasan kaimasan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kadakuada kadakuada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kadakay kadakay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Inkay Inkay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ immisem immisem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ i ngarud i ngarud [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gagayyem gagayyem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinengdeng dinengdeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dagiti dagiti [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bigbigat bigbigat [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agparbeng agparbeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agbasbasa agbasbasa [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aduda aduda [ilo] در انتظار تلفظ