دسته‌بندی:

jute

تصديق jute تلفظ ها

 • langa تلفظ langa [eu]
 • saluyot تلفظ saluyot [ilo]
 • bagi تلفظ bagi [ind]
 • Jutesack تلفظ Jutesack [de]
 • nasayaat تلفظ nasayaat [ilo]
 • ضبط تلفظ Nateng Nateng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sidaen sidaen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Magustuan Magustuan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngalngalen ngalngalen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sul-oyen Sul-oyen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ atipaen atipaen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makabiag makabiag [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pumusaksak pumusaksak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tilmonen tilmonen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Makaited Makaited [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ salun-at salun-at [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ wenno wenno [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ il-iliwen il-iliwen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nabaknang Nabaknang [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ intay intay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagalis nagalis [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sansanen sansanen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nanumo nanumo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ siasino siasino [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kayattay kayattay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sidaem sidaem [ilo] در انتظار تلفظ