دسته‌بندی:

Hangul

تصديق Hangul تلفظ ها

 • 새 تلفظ [ko]
 • 개 تلفظ [ko]
 • 가 تلفظ [ko]
 • 사 تلفظ [ko]
 • 차 تلفظ [ko]
 • 배 تلفظ [ko]
 • 바 تلفظ [ko]
 • 대 تلفظ [ko]
 • 다 تلفظ [ko]
 • 자 تلفظ [ko]
 • 오토바이 تلفظ 오토바이 [ko]
 • 짜 تلفظ [ko]
 • 나 تلفظ [ko]
 • 우 تلفظ [ko]
 • 아 تلفظ [ko]
 • 해 تلفظ [ko]
 • 까 تلفظ [ko]
 • 걔 تلفظ [ko]
 • 얘 تلفظ [ko]
 • 애 تلفظ [ko]
 • 쟈 تلفظ [ko]
 • 야 تلفظ [ko]
 • 마 تلفظ [ko]
 • 파 تلفظ [ko]
 • 하 تلفظ [ko]
 • 매 تلفظ [ko]
 • 라 تلفظ [ko]
 • 내 تلفظ [ko]
 • 때 تلفظ [ko]
 • 햬 تلفظ [ko]
 • 댜 تلفظ [ko]
 • 퍠 تلفظ [ko]
 • 싸 تلفظ [ko]
 • 샤 تلفظ [ko]
 • 채 تلفظ [ko]
 • 카 تلفظ [ko]
 • 랴 تلفظ [ko]
 • 재 تلفظ [ko]
 • 갸 تلفظ [ko]
 • 래 تلفظ [ko]
 • 빠 تلفظ [ko]
 • 떄 تلفظ [ko]
 • 캐 تلفظ [ko]
 • 썌 تلفظ [ko]
 • 타 تلفظ [ko]
 • 냐 تلفظ [ko]
 • 섀 تلفظ [ko]
 • 태 تلفظ [ko]
 • 쟤 تلفظ [ko]
 • 챠 تلفظ [ko]
 • 챼 تلفظ [ko]
 • 뺘 تلفظ [ko]
 • 째 تلفظ [ko]
 • 턔 تلفظ [ko]
 • 불었다 تلفظ 불었다 [ko]
 • 탸 تلفظ [ko]
 • 먜 تلفظ [ko]
 • 냬 تلفظ [ko]
 • 따 تلفظ [ko]
 • 퍄 تلفظ [ko]
 • 햐 تلفظ [ko]
 • 땨 تلفظ [ko]
 • 패 تلفظ [ko]
 • 꺄 تلفظ [ko]
 • 빼 تلفظ [ko]
 • 어두워 تلفظ 어두워 [ko]
 • 럐 تلفظ [ko]
 • 쌔 تلفظ [ko]
 • 향해 تلفظ 향해 [ko]
 • 뺴 تلفظ [ko]
 • hangyl تلفظ hangyl [pl]
 • 깨 تلفظ [ko]
 • 컈 تلفظ [ko]
 • 쌰 تلفظ [ko]
 • 댸 تلفظ [ko]
 • 올라 تلفظ 올라 [ko]
 • 쨔 تلفظ [ko]
 • 캬 تلفظ [ko]
 • 먀 تلفظ [ko]
 • 뱌 تلفظ [ko]
 • 뱨 تلفظ [ko]
 • 쨰 تلفظ [ko]
 • 꺠 تلفظ [ko]
 • 민혁 تلفظ 민혁 [ko]
 • 떠오르고 تلفظ 떠오르고 [ko]
 • 있네요 تلفظ 있네요 [ko]