دسته‌بندی:

food

تصديق food تلفظ ها

 • ضبط تلفظ مچھلی کا سالن مچھلی کا سالن [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ شامی کباب شامی کباب [ur] در انتظار تلفظ
 • سیخ کباب تلفظ سیخ کباب [fa]
 • ضبط تلفظ رائتہ رائتہ [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ بھنا گوشت بھنا گوشت [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ مٹرگوشت مٹرگوشت [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ پراٹھے پراٹھے [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ نرگسی کوفتے نرگسی کوفتے [ur] در انتظار تلفظ
 • آلوگوشت تلفظ آلوگوشت [ur]
 • بریانی تلفظ بریانی [ur]
 • قبولی تلفظ قبولی [fa]
 • مٹرپلاؤ تلفظ مٹرپلاؤ [ur]
 • ضبط تلفظ کڑھائی گوشت کڑھائی گوشت [ur] در انتظار تلفظ
 • کڑھی تلفظ کڑھی [ur]
 • ضبط تلفظ پارچہ پارچہ [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ پسندے پسندے [ur] در انتظار تلفظ
 • پلاؤ تلفظ پلاؤ [ur]
 • قورمہ تلفظ قورمہ [ur]
 • ضبط تلفظ متنجن متنجن [ur] در انتظار تلفظ
 • زردہ تلفظ زردہ [ur]
 • ضبط تلفظ شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑے [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ پکوڑے پکوڑے [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ کچوری کچوری [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ پوری پوری [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ شکر پارے شکر پارے [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ شیر مال شیر مال [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ پودینےکی چٹنی پودینےکی چٹنی [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ چٹنی چٹنی [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ سموسے سموسے [ur] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ گجھیا گجھیا [ur] در انتظار تلفظ