دسته‌بندی:

alphabet

تصديق alphabet تلفظ ها

 • a تلفظ a [en]
 • i تلفظ i [en]
 • Z تلفظ Z [en]
 • India تلفظ India [en]
 • J تلفظ J [en]
 • r تلفظ r [de]
 • y تلفظ y [en]
 • e تلفظ e [fr]
 • eu تلفظ eu [fr]
 • beta تلفظ beta [en]
 • C تلفظ C [de]
 • U تلفظ U [es]
 • W تلفظ W [pt]
 • V تلفظ V [en]
 • B تلفظ B [en]
 • au تلفظ au [fr]
 • L تلفظ L [en]
 • F تلفظ F [de]
 • H تلفظ H [en]
 • G تلفظ G [en]
 • D تلفظ D [de]
 • X تلفظ X [en]
 • P تلفظ P [en]
 • K تلفظ K [de]
 • alphabet تلفظ alphabet [en]
 • T تلفظ T [en]
 • Q تلفظ Q [en]
 • å تلفظ å [da]
 • N تلفظ N [en]
 • M تلفظ M [de]
 • ä تلفظ ä [de]
 • yankee تلفظ yankee [en]
 • omicron تلفظ omicron [en]
 • ti تلفظ ti [no]
 • ł تلفظ ł [pl]
 • abc تلفظ abc [de]
 • ó تلفظ ó [pl]
 • S تلفظ S [en]
 • ć تلفظ ć [pl]
 • ж تلفظ ж [ru]
 • epsilon تلفظ epsilon [en]
 • alfabeto تلفظ alfabeto [it]
 • pi تلفظ pi [en]
 • ae تلفظ ae [ga]
 • x-ray تلفظ x-ray [en]
 • Thorn تلفظ Thorn [en]
 • omega تلفظ omega [en]
 • Mike تلفظ Mike [en]
 • CH تلفظ CH [es]
 • PE تلفظ PE [en]
 • theta تلفظ theta [en]
 • kappa تلفظ kappa [en]
 • alpha تلفظ alpha [en]
 • ю تلفظ ю [ru]
 • щ تلفظ щ [ru]
 • о تلفظ о [ru]
 • г تلفظ г [ru]
 • ц تلفظ ц [ru]
 • lambda تلفظ lambda [en]
 • Н تلفظ Н [ru]
 • عين تلفظ عين [ar]
 • ż تلفظ ż [pl]
 • abeceda تلفظ abeceda [cs]
 • gamma تلفظ gamma [nl]
 • д تلفظ д [ru]
 • х تلفظ х [ru]
 • pH تلفظ pH [en]
 • к تلفظ к [ru]
 • tau تلفظ tau [pt]
 • ч تلفظ ч [ru]
 • ङ تلفظ [hi]
 • ञ تلفظ [hi]
 • л تلفظ л [ru]
 • ळ تلفظ [hi]
 • Р تلفظ Р [uk]
 • п تلفظ п [ru]
 • Cyrillic تلفظ Cyrillic [en]
 • phi تلفظ phi [en]
 • eta تلفظ eta [eo]
 • alfabet تلفظ alfabet [bs]
 • т تلفظ т [ru]
 • chi (ち) تلفظ chi (ち) [ja]
 • ś تلفظ ś [pl]
 • hiéroglyphe تلفظ hiéroglyphe [fr]
 • ą تلفظ ą [pl]
 • с تلفظ с [ru]
 • th تلفظ th [vi]
 • ź تلفظ ź [pl]
 • क्ष تلفظ क्ष [hi]
 • Ф تلفظ Ф [uk]
 • cursive تلفظ cursive [en]
 • iota تلفظ iota [en]
 • ę تلفظ ę [pl]
 • upsilon تلفظ upsilon [fr]
 • Hangul تلفظ Hangul [en]
 • bêta تلفظ bêta [fr]
 • ń تلفظ ń [pl]
 • haitch تلفظ haitch [en]
 • يا تلفظ يا [ar]
 • a (alphabet) تلفظ a (alphabet) [ga]