دسته‌بندی:

abbreviation

تصديق abbreviation تلفظ ها

 • playa تلفظ playa [es]
 • TV تلفظ TV [en]
 • ok تلفظ ok [en]
 • etc. تلفظ etc. [en]
 • DNA تلفظ DNA [en]
 • DVD تلفظ DVD [es]
 • dem تلفظ dem [de]
 • ma تلفظ ma [it]
 • mal تلفظ mal [fr]
 • gent تلفظ gent [nl]
 • mono تلفظ mono [es]
 • foi تلفظ foi [fr]
 • BAE تلفظ BAE [en]
 • og تلفظ og [no]
 • Nazi تلفظ Nazi [en]
 • Ajax تلفظ Ajax [en]
 • ice تلفظ ice [en]
 • esa تلفظ esa [es]
 • KFC تلفظ KFC [en]
 • SEM تلفظ SEM [pt]
 • va تلفظ va [es]
 • sax تلفظ sax [en]
 • FAQ تلفظ FAQ [en]
 • MSN تلفظ MSN [en]
 • SUV تلفظ SUV [it]
 • contraction تلفظ contraction [en]
 • yolo تلفظ yolo [nl]
 • API تلفظ API [is]
 • WWF تلفظ WWF [de]
 • BTW تلفظ BTW [en]
 • EMI تلفظ EMI [la]
 • IMO تلفظ IMO [en]
 • siema تلفظ siema [pl]
 • bi تلفظ bi [da]
 • who's تلفظ who's [en]
 • SMS تلفظ SMS [en]
 • prom تلفظ prom [en]
 • ALS تلفظ ALS [de]
 • tam تلفظ tam [sv]
 • UFO تلفظ UFO [en]
 • GPS تلفظ GPS [fr]
 • CPR تلفظ CPR [en]
 • cru تلفظ cru [fr]
 • Brit تلفظ Brit [en]
 • FML تلفظ FML [en]
 • rui تلفظ rui [pt]
 • św. تلفظ św. [pl]
 • ci تلفظ ci [it]
 • ADSL تلفظ ADSL [en]
 • km تلفظ km [de]
 • cm تلفظ cm [en]
 • sup تلفظ sup [sv]
 • pseudo تلفظ pseudo [en]
 • śp. تلفظ śp. [pl]
 • pa تلفظ pa [ceb]
 • abridgment تلفظ abridgment [en]
 • L.E.D. تلفظ L.E.D. [en]
 • RSVP تلفظ RSVP [en]
 • prof تلفظ prof [nl]
 • W.A.G. تلفظ W.A.G. [en]
 • EMEA تلفظ EMEA [en]
 • truncate تلفظ truncate [en]
 • we'd've تلفظ we'd've [en]
 • dpi تلفظ dpi [en]
 • ROTFL تلفظ ROTFL [en]
 • tid تلفظ tid [sv]
 • ca. تلفظ ca. [de]
 • dea تلفظ dea [it]
 • YMCA تلفظ YMCA [en]
 • jen تلفظ jen [eo]
 • St تلفظ St [en]
 • NSFW تلفظ NSFW [en]
 • LVMH تلفظ LVMH [fr]
 • GDP تلفظ GDP [en]
 • IP تلفظ IP [en]
 • cal تلفظ cal [es]
 • BRB تلفظ BRB [en]
 • aga تلفظ aga [cs]
 • LDAP تلفظ LDAP [en]
 • mm تلفظ mm [fi]
 • RSHA تلفظ RSHA [de]
 • BHP تلفظ BHP [pl]
 • 256k تلفظ 256k [en]
 • IQ تلفظ IQ [cs]
 • Chevy تلفظ Chevy [en]
 • MP تلفظ MP [en]
 • shortening تلفظ shortening [en]
 • dox تلفظ dox [za]
 • IPA تلفظ IPA [en]
 • tase تلفظ tase [fi]
 • ett تلفظ ett [sv]
 • char (data) تلفظ char (data) [en]
 • TIR تلفظ TIR [ro]
 • FTW تلفظ FTW [en]
 • co-op تلفظ co-op [en]
 • CDU تلفظ CDU [de]
 • advert تلفظ advert [en]
 • rev تلفظ rev [en]
 • tass تلفظ tass [cs]
 • AAA تلفظ AAA [en]