باسک راهنمای تلفظ

[Euskara]

پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 571
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 16.959
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 4.891
  • باسک عكس از Leon Petrosyan