فرهنگ واژگان هواشناسی در زبان باسک

آب و هوا: یک یخبندان شدید در مسکو، یک طوفان در حال نزدیک شدن به به ماکائو می باشد ، برف در حال بارش در برلین است آب و هوای یکی از عناوینی از که بارها در گفتگوهای خارج از کشور پیش می آید. از راهنمای زیر استفاده کنید تا با کلمات مربوط به آب و هوا آشنا شوید.


اپ تلفن همراه را دانلود نمایید تا تمام محتوا را هر زمان که بخواهید در دستان شما باشد.

App Store Google Play