کری راهنمای تلفظ

[nêhiyawêwin]

پيوستن به تلفظ های کری

  • شمار متكلمان: 60.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 24
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 595
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 32