زبان: کری [nêhiyawêwin]

بازگشت به کری

تلفظ‌هایی بیش‌تر کنکاش‌شده‌ی این هفته: