کاربر:

wertxi

مشترک تلفظ‌های wertxi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
19/02/2020
Sæl og blessuð تلفظ
Sæl og blessuð [is] 0 رأی
19/02/2020
Mér líður vel تلفظ
Mér líður vel [is] 0 رأی
19/02/2020
Smáradóttir تلفظ
Smáradóttir [is] 0 رأی
19/02/2020
Lundarreykjadalur تلفظ
Lundarreykjadalur [is] 0 رأی
19/02/2020
Barónsstígur تلفظ
Barónsstígur [is] 0 رأی
19/02/2020
Fagriskógur تلفظ
Fagriskógur [is] 0 رأی
19/02/2020
Svarfaðardalur تلفظ
Svarfaðardalur [is] 0 رأی
19/02/2020
ánægjulegt تلفظ
ánægjulegt [is] 0 رأی
19/02/2020
Björk Eiðsdóttir تلفظ
Björk Eiðsdóttir [is] 0 رأی
19/02/2020
teiknar تلفظ
teiknar [is] 0 رأی
19/02/2020
geitskegg تلفظ
geitskegg [is] 0 رأی
19/02/2020
tennurnar تلفظ
tennurnar [is] 0 رأی
19/02/2020
Valentínusardagurinn تلفظ
Valentínusardagurinn [is] 0 رأی
19/02/2020
of seint تلفظ
of seint [is] 0 رأی
19/02/2020
skyndibita تلفظ
skyndibita [is] 0 رأی
19/02/2020
steinsofnar تلفظ
steinsofnar [is] 0 رأی
19/02/2020
að flýta sér تلفظ
að flýta sér [is] 0 رأی
19/02/2020
að kveikja تلفظ
að kveikja [is] 0 رأی
19/02/2020
að hreyfa تلفظ
að hreyfa [is] 0 رأی
19/02/2020
frönskunámskeiði تلفظ
frönskunámskeiði [is] 0 رأی
19/02/2020
sef تلفظ
sef [is] 0 رأی
19/02/2020
Ég fer á fætur تلفظ
Ég fer á fætur [is] 0 رأی
19/02/2020
Grímur Hákonarson تلفظ
Grímur Hákonarson [is] 0 رأی
19/02/2020
á næturvöktum تلفظ
á næturvöktum [is] 0 رأی
19/02/2020
Sigurður Sigurjónsson تلفظ
Sigurður Sigurjónsson [is] 0 رأی
12/02/2020
gælunöfn تلفظ
gælunöfn [is] 0 رأی
12/02/2020
eyðurnar تلفظ
eyðurnar [is] 0 رأی
12/02/2020
ýmislegt تلفظ
ýmislegt [is] 0 رأی
12/02/2020
tölvu تلفظ
tölvu [is] 0 رأی
12/02/2020
Guðnadóttir تلفظ
Guðnadóttir [is] 0 رأی