دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2008 automata [en] automata تلفظ 1 رأی
04/04/2008 abate [en] abate تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 aboard [en] aboard تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Pennsylvania [en] Pennsylvania تلفظ 3 رأی
04/04/2008 Virginia Woolf [en] Virginia Woolf تلفظ 0 رأی
04/04/2008 server [en] server تلفظ 1 رأی
04/04/2008 although [en] although تلفظ 15 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Pittsburgh [en] Pittsburgh تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Carolina [en] Carolina تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Oklahoma [en] Oklahoma تلفظ 0 رأی
04/04/2008 reconcile [en] reconcile تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Louisiana [en] Louisiana تلفظ 1 رأی
04/04/2008 Delaware [en] Delaware تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Montana [en] Montana تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Arizona [en] Arizona تلفظ 0 رأی
04/04/2008 competitor [en] competitor تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 numismatists [en] numismatists تلفظ 0 رأی
04/04/2008 atrophy [en] atrophy تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Tebe [en] Tebe تلفظ 0 رأی
04/04/2008 ball [en] ball تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Rochester [en] Rochester تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 testicles [en] testicles تلفظ 0 رأی
04/04/2008 GUI [en] GUI تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Legend of Zelda [en] Legend of Zelda تلفظ 2 رأی
04/04/2008 epic [en] epic تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 steak [en] steak تلفظ 1 رأی
04/04/2008 bum [en] bum تلفظ 0 رأی
04/04/2008 emphasis [en] emphasis تلفظ 4 رأی
04/04/2008 jargon [en] jargon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 blow job [en] blow job تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ