دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/02/2018 レントゲン検査 [ja] レントゲン検査 تلفظ 0 رأی
16/02/2018 ごみの塊 [ja] ごみの塊 تلفظ 0 رأی
16/02/2018 急いで飲み込む [ja] 急いで飲み込む تلفظ 0 رأی
16/02/2018 食べ物を飲み込むとのどが痛みます [ja] 食べ物を飲み込むとのどが痛みます تلفظ 0 رأی
16/02/2018 私は四時間歩いても疲れなかった [ja] 私は四時間歩いても疲れなかった تلفظ 0 رأی
16/02/2018 電気容量 [ja] 電気容量 تلفظ 0 رأی
16/02/2018 中山さんは本を買っても読みません [ja] 中山さんは本を買っても読みません تلفظ 0 رأی
16/02/2018 にかわり [ja] にかわり تلفظ 0 رأی
16/02/2018 吊目 [ja] 吊目 تلفظ 0 رأی
16/02/2018 鬼の顔 [ja] 鬼の顔 تلفظ 0 رأی
16/02/2018 掛かり切り [ja] 掛かり切り تلفظ 0 رأی
16/02/2018 彼は鬼みたいに怖い [ja] 彼は鬼みたいに怖い تلفظ 0 رأی
16/02/2018 首切り [ja] 首切り تلفظ 0 رأی
16/02/2018 当然のことながら [ja] 当然のことながら تلفظ 0 رأی
16/02/2018 これにより [ja] これにより تلفظ 0 رأی
16/02/2018 彼の肩を軽く叩く [ja] 彼の肩を軽く叩く تلفظ 0 رأی
16/02/2018 何時間目 [ja] 何時間目 تلفظ 0 رأی
16/02/2018 平昌郡 [ja] 平昌郡 تلفظ 0 رأی
16/02/2018 プラスチック [ja] プラスチック تلفظ 0 رأی
16/02/2018 でしょうか [ja] でしょうか تلفظ 0 رأی
16/02/2018 うらぶれる [ja] うらぶれる تلفظ 0 رأی
16/02/2018 連戦連勝 [ja] 連戦連勝 تلفظ 0 رأی
15/02/2018 煮るなり焼くなり [ja] 煮るなり焼くなり تلفظ 0 رأی
15/02/2018 パグ [ja] パグ تلفظ 0 رأی
15/02/2018 兄貴分 [ja] 兄貴分 تلفظ 0 رأی
15/02/2018 九十分 [ja] 九十分 تلفظ 0 رأی
15/02/2018 焼きが回る [ja] 焼きが回る تلفظ 0 رأی
15/02/2018 旗揚げ [ja] 旗揚げ تلفظ 0 رأی
15/02/2018 うそずくめの言いわけ [ja] うそずくめの言いわけ تلفظ 0 رأی
15/02/2018 下請け会社 [ja] 下請け会社 تلفظ 0 رأی