دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/05/2018 起原 [ja] 起原 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 二日間 [ja] 二日間 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 さておき [ja] さておき تلفظ 0 رأی
11/05/2018 Naka-choko (中猪口) [ja] Naka-choko (中猪口) تلفظ 0 رأی
11/05/2018 レヴィナス [ja] レヴィナス تلفظ 0 رأی
11/05/2018 肩寄せる [ja] 肩寄せる تلفظ 0 رأی
11/05/2018 一手に引き受ける [ja] 一手に引き受ける تلفظ 0 رأی
11/05/2018 (~まで)あと何日もない [ja] (~まで)あと何日もない تلفظ 0 رأی
11/05/2018 (日差しが日々) 強まっていく中、 [ja] (日差しが日々) 強まっていく中、 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 風車[ふうしゃ] [ja] 風車[ふうしゃ] تلفظ 0 رأی
11/05/2018 コンポーネント [ja] コンポーネント تلفظ 0 رأی
11/05/2018 誤りを認める [ja] 誤りを認める تلفظ 0 رأی
11/05/2018 憶病者 [ja] 憶病者 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 シャトル [ja] シャトル تلفظ 0 رأی
11/05/2018 6泊7日 [ja] 6泊7日 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 拡張機能 [ja] 拡張機能 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 日の長い [ja] 日の長い تلفظ 0 رأی
11/05/2018 ご恩 [ja] ご恩 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 すごく低い声ですね。 [ja] すごく低い声ですね。 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 あの会社に就職したい。 [ja] あの会社に就職したい。 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 信用できる友達がほしい。 [ja] 信用できる友達がほしい。 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 いつがご都合よろしいですか。 [ja] いつがご都合よろしいですか。 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 いつご都合がよろしいですか。 [ja] いつご都合がよろしいですか。 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 あの人が使っている電車 [ja] あの人が使っている電車 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 あの人の使っている電車 [ja] あの人の使っている電車 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 友達が飼っている猫 [ja] 友達が飼っている猫 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 友達の飼っている猫 [ja] 友達の飼っている猫 تلفظ 0 رأی
11/05/2018 桜が咲いている通り [ja] 桜が咲いている通り تلفظ 0 رأی
11/05/2018 桜の咲いている通り [ja] 桜の咲いている通り تلفظ 0 رأی
11/05/2018 バター煮 [ja] バター煮 تلفظ 0 رأی