کاربر:

snowcrocus

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های snowcrocus شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/07/2012 pancreaticojejunostomy [en] pancreaticojejunostomy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/07/2012 Chroniclers [en] Chroniclers تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/06/2012 radiculopathy [en] radiculopathy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/06/2012 eighties [en] eighties تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
27/06/2012 subinvolution [en] subinvolution تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/06/2012 polymathic [en] polymathic تلفظ 0 رأی
25/06/2012 anisocytosis [en] anisocytosis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/06/2012 validated [en] validated تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/06/2012 myotomy [en] myotomy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/02/2011 apodictically [en] apodictically تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/02/2011 acylation [en] acylation تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/02/2011 alkylation [en] alkylation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 floridness [en] floridness تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 hollowness [en] hollowness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 hoggish [en] hoggish تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 hoggishness [en] hoggishness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 hoggishly [en] hoggishly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 piggishness [en] piggishness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 piggish [en] piggish تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 grammatically [en] grammatically تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 metalhead [en] metalhead تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 euphemistically [en] euphemistically تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/01/2011 clarifications [en] clarifications تلفظ 0 رأی
11/01/2011 dispelling [en] dispelling تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2011 viscacha [en] viscacha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2010 zooarchaeology [en] zooarchaeology تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 melody [en] melody تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 exams [en] exams تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 igneous rock [en] igneous rock تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 newer [en] newer تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ