دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/03/2016 Mattogno [it] Mattogno تلفظ 0 رأی
18/05/2015 Celebes [it] Celebes تلفظ 0 رأی
18/05/2015 attardare [it] attardare تلفظ 0 رأی
01/10/2012 allura [it] allura تلفظ 0 رأی
01/10/2012 Alcinia [it] Alcinia تلفظ 0 رأی
01/10/2012 Ambrosi [it] Ambrosi تلفظ 0 رأی
01/10/2012 Tazia [it] Tazia تلفظ 0 رأی
01/10/2012 Annunziata [it] Annunziata تلفظ 0 رأی
11/08/2012 Silvella [it] Silvella تلفظ 0 رأی
11/08/2012 Somendenna [it] Somendenna تلفظ 0 رأی
11/08/2012 Voischizza [it] Voischizza تلفظ 0 رأی
11/08/2012 Vertovino [it] Vertovino تلفظ 0 رأی
11/08/2012 soave classico doc [it] soave classico doc تلفظ 0 رأی
11/08/2012 Santonastaso [it] Santonastaso تلفظ 0 رأی
11/08/2012 Sarola [it] Sarola تلفظ 0 رأی
11/08/2012 Scarpizzolo [it] Scarpizzolo تلفظ 0 رأی
10/08/2012 Beirut [it] Beirut تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Sirico [it] Sirico تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Sorbolongo [it] Sorbolongo تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Cobiglava [it] Cobiglava تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Stropino [it] Stropino تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Scorzarolo [it] Scorzarolo تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Toss (TN) [it] Toss (TN) تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Villino Gregoraci [it] Villino Gregoraci تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Prestinone [it] Prestinone تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Viceno [it] Viceno تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Susgnevizza [it] Susgnevizza تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Soltarico [it] Soltarico تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Gelsane [it] Gelsane تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Tormo [it] Tormo تلفظ 0 رأی