دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/09/2019 piattaforma Rousseau [it] piattaforma Rousseau تلفظ 0 رأی
03/09/2019 pacchia [it] pacchia تلفظ 0 رأی
03/12/2018 ricolpitura [it] ricolpitura تلفظ 1 رأی
03/12/2018 trafugamento del corpo [it] trafugamento del corpo تلفظ 1 رأی
03/12/2018 flocculare [it] flocculare تلفظ 1 رأی
03/11/2018 sessantadue [it] sessantadue تلفظ 1 رأی
03/08/2018 àuguri [it] àuguri تلفظ 1 رأی
08/06/2018 frappè [it] frappè تلفظ 1 رأی
08/06/2018 frappe [it] frappe تلفظ 1 رأی
18/03/2018 possibilone [it] possibilone تلفظ 1 رأی
18/03/2018 Pippo Civati [it] Pippo Civati تلفظ 1 رأی
18/03/2018 possibile [it] possibile تلفظ 2 رأی
08/03/2018 mollame [it] mollame تلفظ 1 رأی
07/03/2018 ciondolarsi [it] ciondolarsi تلفظ 1 رأی
07/03/2018 Michele Emiliano [it] Michele Emiliano تلفظ 1 رأی
28/02/2018 scaldiglie [it] scaldiglie تلفظ 1 رأی
14/02/2018 Vico Equense [it] Vico Equense تلفظ 1 رأی
10/02/2018 ferro da stiro [it] ferro da stiro تلفظ 1 رأی
09/02/2018 Molise [it] Molise تلفظ 1 رأی
07/02/2018 fine corsa [it] fine corsa تلفظ 1 رأی
06/02/2018 mannaia [it] mannaia تلفظ 1 رأی
06/02/2018 trinciapollo [it] trinciapollo تلفظ 1 رأی
05/02/2018 sogatto [it] sogatto تلفظ 1 رأی
05/02/2018 soqquadro [it] soqquadro تلفظ 2 رأی
05/02/2018 innumerevoli [it] innumerevoli تلفظ 1 رأی
05/02/2018 trattore [it] trattore تلفظ 1 رأی
02/02/2018 fileja [it] fileja تلفظ 1 رأی
02/02/2018 certamente [it] certamente تلفظ 1 رأی
02/02/2018 crasso [it] crasso تلفظ 1 رأی
02/02/2018 Piero Grasso [it] Piero Grasso تلفظ 3 رأی