دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/08/2018 umrenninga [is] umrenninga تلفظ 0 رأی
08/08/2018 íbúatala [is] íbúatala تلفظ 0 رأی
08/08/2018 Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] Tryggvi Hrafn Haraldsson تلفظ 0 رأی
08/08/2018 maturinn [is] maturinn تلفظ 0 رأی
08/08/2018 hausar [is] hausar تلفظ 0 رأی
08/08/2018 hausarnir [is] hausarnir تلفظ 0 رأی
08/08/2018 heimilið [is] heimilið تلفظ 0 رأی
08/08/2018 heimilin [is] heimilin تلفظ 0 رأی
08/08/2018 ástandið [is] ástandið تلفظ 0 رأی
08/08/2018 Göngugatan [is] Göngugatan تلفظ 0 رأی
08/08/2018 gráðugur [is] gráðugur تلفظ 0 رأی
08/08/2018 tíðkast [is] tíðkast تلفظ 0 رأی
08/08/2018 te [is] te تلفظ 0 رأی
08/08/2018 ríðum [is] ríðum تلفظ 0 رأی
08/08/2018 hnupl [is] hnupl تلفظ 0 رأی
08/08/2018 [is] té تلفظ 0 رأی