دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/07/2016 Opiela [pl] Opiela تلفظ 0 رأی
03/07/2016 Tutanchamon [pl] Tutanchamon تلفظ 0 رأی
03/07/2016 pohulanka [pl] pohulanka تلفظ 0 رأی
03/07/2016 moniak [pl] moniak تلفظ 0 رأی
03/07/2016 Leoniuk [pl] Leoniuk تلفظ 0 رأی
03/07/2016 Jakubas [pl] Jakubas تلفظ 0 رأی
03/07/2016 Kudyba [pl] Kudyba تلفظ 0 رأی
03/07/2016 Gawenda [pl] Gawenda تلفظ 0 رأی
03/07/2016 undergroundowy [pl] undergroundowy تلفظ 0 رأی
03/07/2016 hangyl [pl] hangyl تلفظ 0 رأی
03/07/2016 Mendog [pl] Mendog تلفظ 0 رأی
03/07/2016 puk [pl] puk تلفظ 0 رأی
30/06/2016 wykupne [pl] wykupne تلفظ 0 رأی
30/06/2016 wiwera [pl] wiwera تلفظ 0 رأی
30/06/2016 wielokątny [pl] wielokątny تلفظ 0 رأی
30/06/2016 unifon [pl] unifon تلفظ 0 رأی
30/06/2016 unitka [pl] unitka تلفظ 0 رأی
30/06/2016 tingel-tangel [pl] tingel-tangel تلفظ 0 رأی
30/06/2016 trychina [pl] trychina تلفظ 0 رأی
30/06/2016 reofilny [pl] reofilny تلفظ 0 رأی
30/06/2016 milik [pl] milik تلفظ 0 رأی
30/06/2016 piranometr [pl] piranometr تلفظ 0 رأی
30/06/2016 pinakiel [pl] pinakiel تلفظ 0 رأی
30/06/2016 pirogalol [pl] pirogalol تلفظ 0 رأی
30/06/2016 niezmyty [pl] niezmyty تلفظ 0 رأی
30/06/2016 romantyk [pl] romantyk تلفظ 0 رأی
30/06/2016 osobowe [pl] osobowe تلفظ 0 رأی
30/06/2016 mierne [pl] mierne تلفظ 0 رأی
30/06/2016 opanowała [pl] opanowała تلفظ 0 رأی
30/06/2016 nagła [pl] nagła تلفظ 0 رأی