کاربر:

ninjacell

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ninjacell شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/03/2016 Assemblerprogramm [de] Assemblerprogramm تلفظ 0 رأی
09/11/2013 Materialverhalten [de] Materialverhalten تلفظ 0 رأی
09/11/2013 Phasentrennungsalgorithmus [de] Phasentrennungsalgorithmus تلفظ 1 رأی
09/11/2013 Simulationsexperiment [de] Simulationsexperiment تلفظ 0 رأی
09/11/2013 Raumfahrtstruktur [de] Raumfahrtstruktur تلفظ 0 رأی
09/11/2013 Kraftmessprinzip [de] Kraftmessprinzip تلفظ 0 رأی
09/11/2013 Bearbeitungseinheit [de] Bearbeitungseinheit تلفظ 0 رأی
09/11/2013 Kleinstückzahlfertigung [de] Kleinstückzahlfertigung تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Abwanderungswelle [de] Abwanderungswelle تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Abwanderungsverlust [de] Abwanderungsverlust تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Abwanderungsverhalten [de] Abwanderungsverhalten تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Abwandlungsmöglichkeit [de] Abwandlungsmöglichkeit تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Abwandlungsprodukt [de] Abwandlungsprodukt تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Spindeldrehzahl [de] Spindeldrehzahl تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Werkzeugmaschinenbau [de] Werkzeugmaschinenbau تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Schienenbearbeitungsanlage [de] Schienenbearbeitungsanlage تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Wärmevorrichtung [de] Wärmevorrichtung تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Tragelement [de] Tragelement تلفظ 0 رأی
30/08/2013 Kettenspannvorrichtung [de] Kettenspannvorrichtung تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Abschreibungserleichterungen [de] Abschreibungserleichterungen تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Abschreckungsrhetorik [de] Abschreckungsrhetorik تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Abschreckungspotential [de] Abschreckungspotential تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Abschreckungspolitik [de] Abschreckungspolitik تلفظ 0 رأی
28/07/2013 Abschlussabendveranstaltung [de] Abschlussabendveranstaltung تلفظ 0 رأی
28/07/2013 Abschlussbotschaft [de] Abschlussbotschaft تلفظ 0 رأی
28/07/2013 Schnelldenkerin [de] Schnelldenkerin تلفظ 0 رأی
28/07/2013 Interpretationskomponente [de] Interpretationskomponente تلفظ 0 رأی
28/07/2013 Pilzvernichtungsmittel [de] Pilzvernichtungsmittel تلفظ 0 رأی
28/07/2013 Pflanzenvielfalt [de] Pflanzenvielfalt تلفظ 0 رأی
28/07/2013 Öffnungsverbot [de] Öffnungsverbot تلفظ 0 رأی