دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/10/2018 University of Cambridge [en] University of Cambridge تلفظ 1 رأی
04/05/2016 Excuse me [en] Excuse me تلفظ 2 رأی
10/06/2015 newly-wed [en] newly-wed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/07/2011 feasibly [en] feasibly تلفظ 0 رأی
26/05/2011 Twitter [en] Twitter تلفظ 3 رأی
26/05/2011 out [en] out تلفظ 1 رأی
28/02/2011 quashed [en] quashed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/02/2011 consummate (verb) [en] consummate (verb) تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
28/02/2011 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2011 Euclidean distance [en] Euclidean distance تلفظ 1 رأی
19/02/2011 excircle [en] excircle تلفظ 0 رأی
19/02/2011 folding [en] folding تلفظ 0 رأی
19/02/2011 social choice [en] social choice تلفظ 1 رأی
19/02/2011 Hamilton path [en] Hamilton path تلفظ 0 رأی
19/02/2011 implication [en] implication تلفظ 0 رأی
19/02/2011 least common multiple [en] least common multiple تلفظ 1 رأی
19/02/2011 fob somebody off [en] fob somebody off تلفظ 1 رأی
19/02/2011 Ms Flint [en] Ms Flint تلفظ 0 رأی
19/02/2011 inoffensiveness [en] inoffensiveness تلفظ 0 رأی
19/02/2011 shooters [en] shooters تلفظ 0 رأی
19/02/2011 disputed [en] disputed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2011 thermodynamic [en] thermodynamic تلفظ 0 رأی
19/02/2011 diagnostics [en] diagnostics تلفظ 1 رأی
19/02/2011 nucleotidase [en] nucleotidase تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2011 keeping up with the Joneses [en] keeping up with the Joneses تلفظ 0 رأی
19/02/2011 Charles Mingus [en] Charles Mingus تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/02/2011 Ben Hur [en] Ben Hur تلفظ 0 رأی
19/02/2011 undergoing [en] undergoing تلفظ 0 رأی
19/02/2011 actinism [en] actinism تلفظ 0 رأی
19/02/2011 chumminess [en] chumminess تلفظ 0 رأی