دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/11/2017 Quarr Abbey [en] Quarr Abbey تلفظ 0 رأی
27/10/2017 alrewas [en] alrewas تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Irchester [en] Irchester تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Mariamne [en] Mariamne تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Terre Verte [en] Terre Verte تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Rosinante [en] Rosinante تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Thomas Bewick [en] Thomas Bewick تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Omar Khayyám [en] Omar Khayyám تلفظ 0 رأی
08/10/2015 tautosyllabic [en] tautosyllabic تلفظ 0 رأی
08/10/2015 cystic artery [en] cystic artery تلفظ 0 رأی
08/10/2015 ice sheet [en] ice sheet تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Ianding [en] Ianding تلفظ 0 رأی
08/10/2015 Deborah Kerr [en] Deborah Kerr تلفظ 0 رأی
08/10/2015 potholder [en] potholder تلفظ 0 رأی
21/07/2015 Paul Robeson [en] Paul Robeson تلفظ 0 رأی
20/07/2015 deiform [en] deiform تلفظ 0 رأی
20/07/2015 Frank Horsfall [en] Frank Horsfall تلفظ 0 رأی
20/07/2015 Duolingo [en] Duolingo تلفظ 0 رأی
20/07/2015 planners [en] planners تلفظ 0 رأی
20/07/2015 cross-references [en] cross-references تلفظ 0 رأی
20/07/2015 cross-referenced [en] cross-referenced تلفظ 0 رأی
20/07/2015 start [en] start تلفظ 1 رأی
20/07/2015 inconspicuousness [en] inconspicuousness تلفظ 0 رأی
20/07/2015 Isbister [en] Isbister تلفظ 0 رأی
25/06/2015 Scone [en] Scone تلفظ -1 رأی
13/04/2015 Yeo [en] Yeo تلفظ 0 رأی
13/04/2015 bona fide [en] bona fide تلفظ 1 رأی
13/04/2015 sergeant [en] sergeant تلفظ 1 رأی
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys تلفظ 0 رأی