کاربر:

mannrusl1

مشترک تلفظ‌های mannrusl1 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
17/12/2020
vél تلفظ
vél [is] 0 رأی
17/12/2020
Alma Rut تلفظ
Alma Rut [is] 0 رأی
17/12/2020
Daði Böðvarsson تلفظ
Daði Böðvarsson [is] 0 رأی
17/12/2020
Hlaupsigar تلفظ
Hlaupsigar [is] 0 رأی
17/12/2020
hefðbunið تلفظ
hefðbunið [is] 0 رأی
17/12/2020
Dýrason تلفظ
Dýrason [is] 0 رأی
17/12/2020
vonlenska تلفظ
vonlenska [is] 0 رأی
17/12/2020
fjærstýring تلفظ
fjærstýring [is] 0 رأی
17/12/2020
Malasía تلفظ
Malasía [is] 0 رأی
16/12/2020
Brimar تلفظ
Brimar [is] 0 رأی
16/12/2020
Héðinsey تلفظ
Héðinsey [is] 0 رأی
16/12/2020
samkomutakmarkanna تلفظ
samkomutakmarkanna [is] 0 رأی
16/12/2020
Fóstbræður تلفظ
Fóstbræður [is] 0 رأی
16/12/2020
Hljóðeðlisfræði تلفظ
Hljóðeðlisfræði [is] 0 رأی
16/12/2020
hrævareldur تلفظ
hrævareldur [is] 0 رأی
16/12/2020
Pylsur تلفظ
Pylsur [is] 0 رأی
16/12/2020
í kringum sig تلفظ
í kringum sig [is] 0 رأی
16/12/2020
Kaupir þú flugelda? تلفظ
Kaupir þú flugelda? [is] 0 رأی
16/12/2020
vogvængjur تلفظ
vogvængjur [is] 0 رأی
16/12/2020
lægt تلفظ
lægt [is] 0 رأی
16/12/2020
hefðbundnar تلفظ
hefðbundnar [is] 0 رأی
16/12/2020
grös تلفظ
grös [is] 0 رأی
16/12/2020
stöðuvötn تلفظ
stöðuvötn [is] 0 رأی
16/12/2020
jöklar تلفظ
jöklar [is] 0 رأی
16/12/2020
sækja í sig veðrið تلفظ
sækja í sig veðrið [is] 0 رأی
16/12/2020
venjur og siðir تلفظ
venjur og siðir [is] 0 رأی
16/12/2020
siðir تلفظ
siðir [is] 0 رأی
16/12/2020
brúðkaupsveislur تلفظ
brúðkaupsveislur [is] 0 رأی
21/11/2020
Ásheimar تلفظ
Ásheimar [is] 0 رأی
21/11/2020
hljóðleikhús تلفظ
hljóðleikhús [is] 0 رأی