دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/06/2019 James Redfield [en] James Redfield تلفظ 0 رأی
24/06/2019 Joella [en] Joella تلفظ 0 رأی
24/06/2019 iron-willed [en] iron-willed تلفظ 0 رأی
24/06/2019 Joleen [en] Joleen تلفظ 0 رأی
24/06/2019 electrolier [en] electrolier تلفظ 1 رأی
24/06/2019 ingressing [en] ingressing تلفظ 0 رأی
24/06/2019 fevers [en] fevers تلفظ 0 رأی
19/06/2019 Planimeter [en] Planimeter تلفظ 0 رأی
19/06/2019 disrate [en] disrate تلفظ 0 رأی
19/06/2019 gadding [en] gadding تلفظ 0 رأی
19/06/2019 provirus [en] provirus تلفظ 0 رأی
19/06/2019 cowpat [en] cowpat تلفظ 0 رأی
19/06/2019 houseguest [en] houseguest تلفظ 1 رأی
19/06/2019 gloppier [en] gloppier تلفظ 0 رأی
18/06/2019 aquavit [en] aquavit تلفظ 0 رأی
18/06/2019 japanifornia [en] japanifornia تلفظ 0 رأی
18/06/2019 Bertrand [en] Bertrand تلفظ 0 رأی
18/06/2019 orientability [en] orientability تلفظ 0 رأی
18/06/2019 bucket-fed [en] bucket-fed تلفظ 0 رأی
18/06/2019 deallocated [en] deallocated تلفظ 0 رأی
18/06/2019 superscribe [en] superscribe تلفظ 0 رأی
18/06/2019 frypan [en] frypan تلفظ 0 رأی
18/06/2019 driveling [en] driveling تلفظ 0 رأی
18/06/2019 non-martial [en] non-martial تلفظ 0 رأی
18/06/2019 shampoos [en] shampoos تلفظ 1 رأی
13/06/2019 Snootiness [en] Snootiness تلفظ 0 رأی
13/06/2019 non-discretionary [en] non-discretionary تلفظ 1 رأی
13/06/2019 reuseability [en] reuseability تلفظ 0 رأی
08/06/2019 pre-commissioning [en] pre-commissioning تلفظ 0 رأی
08/06/2019 service-minded [en] service-minded تلفظ 1 رأی