دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/11/2013 millenarismo [it] millenarismo تلفظ 0 رأی
17/11/2013 millantatrice [it] millantatrice تلفظ 0 رأی
24/08/2012 regali [it] regali تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/08/2012 lavorava [it] lavorava تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Bagdad [it] Bagdad تلفظ 1 رأی
18/06/2012 Islamabad [it] Islamabad تلفظ 0 رأی
18/06/2012 ketchup [it] ketchup تلفظ 0 رأی
18/06/2012 credetemi [it] credetemi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2012 Bogota [it] Bogota تلفظ 0 رأی
04/06/2012 Montreal [it] Montreal تلفظ 0 رأی
04/06/2012 Super Mario [it] Super Mario تلفظ 0 رأی
04/06/2012 isba [it] isba تلفظ 0 رأی
02/06/2012 Hertz [it] Hertz تلفظ 0 رأی
29/05/2012 shampoo [it] shampoo تلفظ 1 رأی
29/05/2012 zitellona [it] zitellona تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2012 Kermesse [it] Kermesse تلفظ 0 رأی
29/05/2012 certa [it] certa تلفظ 0 رأی
29/05/2012 yankee [it] yankee تلفظ 0 رأی
29/05/2012 wattometro [it] wattometro تلفظ 0 رأی
24/05/2012 zaffata [it] zaffata تلفظ 0 رأی
24/05/2012 alias [it] alias تلفظ 0 رأی
24/05/2012 espugnabile [it] espugnabile تلفظ 0 رأی
24/05/2012 Esperanto [it] Esperanto تلفظ 0 رأی
24/05/2012 ponte di manovra [it] ponte di manovra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/05/2012 esortativo [it] esortativo تلفظ 0 رأی
24/05/2012 esemplificazione [it] esemplificazione تلفظ 0 رأی
24/05/2012 a mo' d'esempio [it] a mo' d'esempio تلفظ 0 رأی
24/05/2012 esecutorio [it] esecutorio تلفظ 0 رأی
24/05/2012 esauribile [it] esauribile تلفظ 0 رأی
24/05/2012 igloo [it] igloo تلفظ 1 رأی