کاربر:

jonjonson

مشترک تلفظ‌های jonjonson شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/06/2011 krakki [is] krakki تلفظ 0 رأی
11/06/2011 tímamót [is] tímamót تلفظ 0 رأی
11/06/2011 leiðbeining [is] leiðbeining تلفظ 0 رأی
11/06/2011 mikilvægi [is] mikilvægi تلفظ 0 رأی
11/06/2011 hagsmunir [is] hagsmunir تلفظ 0 رأی
11/06/2011 atvinnuleysi [is] atvinnuleysi تلفظ 0 رأی
11/06/2011 ketill [is] ketill تلفظ 0 رأی
11/06/2011 kústur [is] kústur تلفظ 0 رأی
11/06/2011 kúgun [is] kúgun تلفظ 0 رأی
11/06/2011 afsökun [is] afsökun تلفظ 0 رأی
11/06/2011 aldin [is] aldin تلفظ 0 رأی
11/06/2011 atriði [is] atriði تلفظ 0 رأی
11/06/2011 arður [is] arður تلفظ 0 رأی
11/06/2011 átt [is] átt تلفظ 0 رأی
11/06/2011 þroskahömlun [is] þroskahömlun تلفظ 0 رأی
11/06/2011 upplýsingar [is] upplýsingar تلفظ 0 رأی
11/06/2011 launráð [is] launráð تلفظ 0 رأی
11/06/2011 bylting [is] bylting تلفظ 0 رأی
11/06/2011 hreyfill [is] hreyfill تلفظ 0 رأی
11/06/2011 vísundur [is] vísundur تلفظ 0 رأی
11/06/2011 dáleiðsla [is] dáleiðsla تلفظ 0 رأی
11/06/2011 strompur [is] strompur تلفظ 0 رأی
11/06/2011 musteri [is] musteri تلفظ 0 رأی
11/06/2011 múður [is] múður تلفظ 0 رأی
11/06/2011 lækning [is] lækning تلفظ 0 رأی
11/06/2011 rembingur [is] rembingur تلفظ 0 رأی
11/06/2011 hitamælir [is] hitamælir تلفظ 0 رأی
11/06/2011 barátta [is] barátta تلفظ 0 رأی
11/06/2011 kjötæta [is] kjötæta تلفظ 0 رأی
11/06/2011 öskufall [is] öskufall تلفظ 0 رأی