دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2015 dishearteningly [en] dishearteningly تلفظ 0 رأی
18/07/2015 phosphorescent [en] phosphorescent تلفظ 0 رأی
09/03/2013 poopie [en] poopie تلفظ 0 رأی
09/03/2013 tyranny [en] tyranny تلفظ 2 رأی
09/03/2013 prokaryotes [en] prokaryotes تلفظ 0 رأی
09/03/2013 yarmulke [en] yarmulke تلفظ 0 رأی
09/03/2013 merengue [en] merengue تلفظ 0 رأی
09/03/2013 avant-garde [en] avant-garde تلفظ 1 رأی
09/03/2013 Frou Frou [en] Frou Frou تلفظ 0 رأی
09/03/2013 reggaeton [en] reggaeton تلفظ 0 رأی
02/11/2012 sorta [en] sorta تلفظ 0 رأی
02/11/2012 chillax [en] chillax تلفظ 1 رأی
02/11/2012 skanky hoes [en] skanky hoes تلفظ 1 رأی
02/11/2012 badass [en] badass تلفظ 3 رأی
02/11/2012 dude [en] dude تلفظ 0 رأی
02/11/2012 pyrophilia [en] pyrophilia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2012 Lucasfilm [en] Lucasfilm تلفظ 0 رأی
02/11/2012 sarsaparilla [en] sarsaparilla تلفظ 1 رأی