کاربر:

guttyxx

مشترک تلفظ‌های guttyxx شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
26/07/2015
aðaleinkunn تلفظ
aðaleinkunn [is] 0 رأی
26/07/2015
jökull تلفظ
jökull [is] 1 رأی
26/07/2015
Eyja تلفظ
Eyja [is] 0 رأی
26/07/2015
vellir تلفظ
vellir [is] 0 رأی
26/07/2015
Tívar تلفظ
Tívar [is] 0 رأی
26/07/2015
ótal تلفظ
ótal [is] 0 رأی
26/07/2015
fjalla تلفظ
fjalla [is] 0 رأی
26/07/2015
Þjófafoss تلفظ
Þjófafoss [is] 0 رأی
26/07/2015
Víxl تلفظ
Víxl [is] 0 رأی
26/07/2015
gaurinn تلفظ
gaurinn [is] 0 رأی
26/07/2015
gaur تلفظ
gaur [is] 0 رأی
26/07/2015
samviskusemi تلفظ
samviskusemi [is] 0 رأی
26/07/2015
Vandvirkni تلفظ
Vandvirkni [is] 0 رأی
26/07/2015
Eyjafjallajökull تلفظ
Eyjafjallajökull [is] 2 رأی
26/07/2015
öfum تلفظ
öfum [is] 0 رأی
26/07/2015
endorfín تلفظ
endorfín [is] 0 رأی
26/07/2015
Berserkjahraun تلفظ
Berserkjahraun [is] 0 رأی
26/07/2015
blóð تلفظ
blóð [is] 0 رأی
26/07/2015
vatnsins تلفظ
vatnsins [is] 0 رأی
26/07/2015
Lögmætur تلفظ
Lögmætur [is] 0 رأی
26/07/2015
Lögmál تلفظ
Lögmál [is] 0 رأی
26/07/2015
Morsárfoss تلفظ
Morsárfoss [is] 0 رأی
26/07/2015
ljúffengur تلفظ
ljúffengur [is] 0 رأی
26/07/2015
óætur تلفظ
óætur [is] 1 رأی