دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/07/2015 aðaleinkunn [is] aðaleinkunn تلفظ 0 رأی
26/07/2015 jökull [is] jökull تلفظ 1 رأی
26/07/2015 Eyja [is] Eyja تلفظ 0 رأی
26/07/2015 vellir [is] vellir تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Tívar [is] Tívar تلفظ 0 رأی
26/07/2015 ótal [is] ótal تلفظ 0 رأی
26/07/2015 fjalla [is] fjalla تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Þjófafoss [is] Þjófafoss تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Víxl [is] Víxl تلفظ 0 رأی
26/07/2015 gaurinn [is] gaurinn تلفظ 0 رأی
26/07/2015 gaur [is] gaur تلفظ 0 رأی
26/07/2015 samviskusemi [is] samviskusemi تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Vandvirkni [is] Vandvirkni تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Eyjafjallajökull [is] Eyjafjallajökull تلفظ 2 رأی
26/07/2015 öfum [is] öfum تلفظ 0 رأی
26/07/2015 endorfín [is] endorfín تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Berserkjahraun [is] Berserkjahraun تلفظ 0 رأی
26/07/2015 blóð [is] blóð تلفظ 0 رأی
26/07/2015 vatnsins [is] vatnsins تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Lögmætur [is] Lögmætur تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Lögmál [is] Lögmál تلفظ 0 رأی
26/07/2015 Morsárfoss [is] Morsárfoss تلفظ 0 رأی
26/07/2015 ljúffengur [is] ljúffengur تلفظ 0 رأی
26/07/2015 óætur [is] óætur تلفظ 1 رأی