دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/09/2019 pusillanimitas [la] pusillanimitas تلفظ 0 رأی
18/09/2019 putillus [la] putillus تلفظ 0 رأی
18/09/2019 praevius [la] praevius تلفظ 0 رأی
18/09/2019 putidulus [la] putidulus تلفظ 0 رأی
18/09/2019 pellax [la] pellax تلفظ 0 رأی
18/09/2019 gelasinus [la] gelasinus تلفظ 0 رأی
18/09/2019 gyrare [la] gyrare تلفظ 0 رأی
18/09/2019 gyrans [la] gyrans تلفظ 0 رأی
18/09/2019 gyratus [la] gyratus تلفظ 0 رأی
18/09/2019 gyro [la] gyro تلفظ 0 رأی
16/09/2019 Aquae Granni [la] Aquae Granni تلفظ 0 رأی
16/09/2019 conexio [la] conexio تلفظ 0 رأی
16/09/2019 dubitare [la] dubitare تلفظ 0 رأی
16/09/2019 furfur [la] furfur تلفظ 0 رأی
16/09/2019 albicans [la] albicans تلفظ 0 رأی
16/09/2019 resilio [la] resilio تلفظ 0 رأی
16/09/2019 evellere [la] evellere تلفظ 0 رأی
16/09/2019 eiusmodi [la] eiusmodi تلفظ 0 رأی
16/09/2019 rugola [it] rugola تلفظ 0 رأی
16/09/2019 Bartolomeo Girandoni [it] Bartolomeo Girandoni تلفظ 0 رأی
16/09/2019 litigare [it] litigare تلفظ 0 رأی
16/09/2019 tappi per le orecchie [it] tappi per le orecchie تلفظ 0 رأی
16/09/2019 rilevatore di fumo [it] rilevatore di fumo تلفظ 0 رأی
16/09/2019 coperta termica [it] coperta termica تلفظ 0 رأی
16/09/2019 sovrastano [it] sovrastano تلفظ 0 رأی
16/09/2019 cimice rossonera [it] cimice rossonera تلفظ 0 رأی
15/09/2019 lapidare [it] lapidare تلفظ 0 رأی
15/09/2019 diritto penitenziario [it] diritto penitenziario تلفظ 0 رأی
15/09/2019 radicchio [it] radicchio تلفظ 0 رأی
15/09/2019 batlinea [la] batlinea تلفظ 1 رأی