دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2010 Björk [is] Björk تلفظ 2 رأی
22/04/2010 Með blóðnasir [is] Með blóðnasir تلفظ 0 رأی
21/04/2010 lítill [is] lítill تلفظ 0 رأی
21/04/2010 breiður [is] breiður تلفظ 0 رأی
21/04/2010 þunnt [is] þunnt تلفظ 0 رأی
21/04/2010 umferð [is] umferð تلفظ 0 رأی
21/04/2010 harður [is] harður تلفظ 0 رأی
21/04/2010 erfitt [is] erfitt تلفظ 0 رأی
21/04/2010 auðvelt [is] auðvelt تلفظ 0 رأی
21/04/2010 leiðinlegur [is] leiðinlegur تلفظ 0 رأی
21/04/2010 meðaltal [is] meðaltal تلفظ 0 رأی
21/04/2010 spennandi [is] spennandi تلفظ 0 رأی
21/04/2010 slæmur [is] slæmur تلفظ 0 رأی
21/04/2010 dásamlegt [is] dásamlegt تلفظ 0 رأی
21/04/2010 stórkostlegu [is] stórkostlegu تلفظ 0 رأی
21/04/2010 útistandandi [is] útistandandi تلفظ 0 رأی
21/04/2010 hlýðinn [is] hlýðinn تلفظ 0 رأی
21/04/2010 kurteis [is] kurteis تلفظ 0 رأی
21/04/2010 góður [is] góður تلفظ 0 رأی
21/04/2010 gilt [is] gilt تلفظ 0 رأی
21/04/2010 einkennilegur [is] einkennilegur تلفظ 0 رأی
21/04/2010 skrítið [is] skrítið تلفظ 0 رأی
21/04/2010 skemmtilegur [is] skemmtilegur تلفظ 0 رأی
21/04/2010 skýjað [is] skýjað تلفظ 0 رأی
21/04/2010 sólríka [is] sólríka تلفظ 0 رأی
21/04/2010 trygg [is] trygg تلفظ 0 رأی
21/04/2010 fyndið [is] fyndið تلفظ 0 رأی
21/04/2010 upplýsandi [is] upplýsandi تلفظ 0 رأی
21/04/2010 gagnlegt [is] gagnlegt تلفظ 0 رأی
21/04/2010 mikilvægt [is] mikilvægt تلفظ 0 رأی