کاربر:

gbergur

مشترک تلفظ‌های gbergur شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
26/04/2010
Björk تلفظ
Björk [is] 2 رأی
22/04/2010
Með blóðnasir تلفظ
Með blóðnasir [is] 0 رأی
21/04/2010
lítill تلفظ
lítill [is] 0 رأی
21/04/2010
breiður تلفظ
breiður [is] 0 رأی
21/04/2010
þunnt تلفظ
þunnt [is] 0 رأی
21/04/2010
umferð تلفظ
umferð [is] 0 رأی
21/04/2010
harður تلفظ
harður [is] 0 رأی
21/04/2010
erfitt تلفظ
erfitt [is] 0 رأی
21/04/2010
auðvelt تلفظ
auðvelt [is] 0 رأی
21/04/2010
leiðinlegur تلفظ
leiðinlegur [is] 0 رأی
21/04/2010
meðaltal تلفظ
meðaltal [is] 0 رأی
21/04/2010
spennandi تلفظ
spennandi [is] 0 رأی
21/04/2010
slæmur تلفظ
slæmur [is] 0 رأی
21/04/2010
dásamlegt تلفظ
dásamlegt [is] 0 رأی
21/04/2010
stórkostlegu تلفظ
stórkostlegu [is] 0 رأی
21/04/2010
útistandandi تلفظ
útistandandi [is] 0 رأی
21/04/2010
hlýðinn تلفظ
hlýðinn [is] 0 رأی
21/04/2010
kurteis تلفظ
kurteis [is] 0 رأی
21/04/2010
góður تلفظ
góður [is] 0 رأی
21/04/2010
gilt تلفظ
gilt [is] 0 رأی
21/04/2010
einkennilegur تلفظ
einkennilegur [is] 0 رأی
21/04/2010
skrítið تلفظ
skrítið [is] 0 رأی
21/04/2010
skemmtilegur تلفظ
skemmtilegur [is] 0 رأی
21/04/2010
skýjað تلفظ
skýjað [is] 0 رأی
21/04/2010
sólríka تلفظ
sólríka [is] 0 رأی
21/04/2010
trygg تلفظ
trygg [is] 0 رأی
21/04/2010
fyndið تلفظ
fyndið [is] 0 رأی
21/04/2010
upplýsandi تلفظ
upplýsandi [is] 0 رأی
21/04/2010
gagnlegt تلفظ
gagnlegt [is] 0 رأی
21/04/2010
mikilvægt تلفظ
mikilvægt [is] 0 رأی