دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/09/2017 Prüffälle [de] Prüffälle تلفظ 0 رأی
06/09/2017 Prüffall [de] Prüffall تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Krautbeschreiber [de] Krautbeschreiber تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Sprachbewahrung [de] Sprachbewahrung تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Sprachschützer [de] Sprachschützer تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Blitzfeuerregnung [de] Blitzfeuerregnung تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Gottestum [de] Gottestum تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Scheidekunst [de] Scheidekunst تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Sprachverordnung [de] Sprachverordnung تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Artgruppe [de] Artgruppe تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Ruhrpottlümmel [de] Ruhrpottlümmel تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Gottesgnadentum [de] Gottesgnadentum تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Greiskraut [de] Greiskraut تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Gefäßpflanze [de] Gefäßpflanze تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Artbeschreibung [de] Artbeschreibung تلفظ 0 رأی
05/09/2017 spatelblättrig [de] spatelblättrig تلفظ 0 رأی
05/09/2017 flachbuchtig [de] flachbuchtig تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Kleinrohr [de] Kleinrohr تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Herrschertitel [de] Herrschertitel تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Sprachgeschöpf [de] Sprachgeschöpf تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Ehrenfrau [de] Ehrenfrau تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Farbkonstellation [de] Farbkonstellation تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Superheldenfilm [de] Superheldenfilm تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Highspeedzeitfahren [de] Highspeedzeitfahren تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Gesamtwertungsfahrer [de] Gesamtwertungsfahrer تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Weihnachtsfrieden [de] Weihnachtsfrieden تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Stromsparcheck [de] Stromsparcheck تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Windparkbesitzer [de] Windparkbesitzer تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Energiewendehälse [de] Energiewendehälse تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Armutsbegriff [de] Armutsbegriff تلفظ 0 رأی