دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/06/2018 gesundheitswirksam [de] gesundheitswirksam تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Strukturveränderungsmodell [de] Strukturveränderungsmodell تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Gesundheitsressource [de] Gesundheitsressource تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Risikoscreening [de] Risikoscreening تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Eicheln [de] Eicheln تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Unkrautvlies [de] Unkrautvlies تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Teichvlies [de] Teichvlies تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Verhaltensänderungsmodell [de] Verhaltensänderungsmodell تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Rekrutenaushebung [de] Rekrutenaushebung تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Velofahren [de] Velofahren تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Alltagsaktivität [de] Alltagsaktivität تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Gesundheitswirkung [de] Gesundheitswirkung تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Ulenbergstraße [de] Ulenbergstraße تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Mammakarzinompatient [de] Mammakarzinompatient تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Vinotheken [de] Vinotheken تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Dichtungsvariante [de] Dichtungsvariante تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Drainagevlies [de] Drainagevlies تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Endlosfaservlies [de] Endlosfaservlies تلفظ 0 رأی
19/06/2018 Spinnfaservlies [de] Spinnfaservlies تلفظ 0 رأی
17/06/2018 Ausführungsschritt [de] Ausführungsschritt تلفظ 0 رأی
17/06/2018 Strukturblöcke [de] Strukturblöcke تلفظ 0 رأی
17/06/2018 frisch-moosig [de] frisch-moosig تلفظ 0 رأی
06/09/2017 Prüffälle [de] Prüffälle تلفظ 0 رأی
06/09/2017 Prüffall [de] Prüffall تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Krautbeschreiber [de] Krautbeschreiber تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Sprachbewahrung [de] Sprachbewahrung تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Sprachschützer [de] Sprachschützer تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Blitzfeuerregnung [de] Blitzfeuerregnung تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Gottestum [de] Gottestum تلفظ 0 رأی
05/09/2017 Scheidekunst [de] Scheidekunst تلفظ 0 رأی