کاربر:

ep_nl

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ep_nl شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/03/2018 De moeder de vrouw  [nl] De moeder de vrouw  تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Wij smachten naar [nl] Wij smachten naar تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Tintelend [nl] Tintelend تلفظ 1 رأی
09/03/2018 1994 [nl] 1994 تلفظ 0 رأی
09/03/2018 ziektegebonden [nl] ziektegebonden تلفظ 0 رأی
07/07/2017 nagellakheld [nl] nagellakheld تلفظ 0 رأی
27/05/2017 vervuiling [nl] vervuiling تلفظ 0 رأی
30/04/2017 onder andere [nl] onder andere تلفظ 0 رأی
30/04/2017 bromfietsster [nl] bromfietsster تلفظ 0 رأی
30/04/2017 clanmoeder [nl] clanmoeder تلفظ 0 رأی
30/04/2017 looppiste [nl] looppiste تلفظ 0 رأی
30/04/2017 lemmeten [nl] lemmeten تلفظ 0 رأی
30/04/2017 drugteam [nl] drugteam تلفظ 0 رأی
30/04/2017 scharde [nl] scharde تلفظ 0 رأی
30/04/2017 Willemin [nl] Willemin تلفظ 0 رأی
30/04/2017 openingsrace [nl] openingsrace تلفظ 0 رأی
30/04/2017 haamhout [nl] haamhout تلفظ 0 رأی
30/04/2017 tournooispel [nl] tournooispel تلفظ 0 رأی
30/04/2017 waterequivalent [nl] waterequivalent تلفظ 0 رأی
30/04/2017 repelen [nl] repelen تلفظ 0 رأی
30/04/2017 heloot [nl] heloot تلفظ 0 رأی
30/04/2017 nakermis [nl] nakermis تلفظ 0 رأی
30/04/2017 koopsignaal [nl] koopsignaal تلفظ 0 رأی
30/04/2017 vetweiden [nl] vetweiden تلفظ 0 رأی
30/04/2017 zomerrally [nl] zomerrally تلفظ 0 رأی
30/04/2017 sneakpreview [nl] sneakpreview تلفظ 0 رأی
30/04/2017 opensourcelicentie [nl] opensourcelicentie تلفظ 0 رأی
30/04/2017 authenticatie [nl] authenticatie تلفظ 0 رأی
30/04/2017 operatesk [nl] operatesk تلفظ 0 رأی
30/04/2017 zielenlijden [nl] zielenlijden تلفظ 0 رأی