دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/10/2015 Hólmgeir [is] Hólmgeir تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Rögnvaldur [is] Rögnvaldur تلفظ 0 رأی
15/10/2015 fjögurra [is] fjögurra تلفظ 0 رأی
15/10/2015 þristur [is] þristur تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Okjökull [is] Okjökull تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Hverfisgata [is] Hverfisgata تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Eiðistorg [is] Eiðistorg تلفظ 0 رأی
15/10/2015 gæsahúð [is] gæsahúð تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Elliðavogur [is] Elliðavogur تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Fjallsjökull [is] Fjallsjökull تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Heinabergsjökull [is] Heinabergsjökull تلفظ 0 رأی
15/10/2015 Fláajökull [is] Fláajökull تلفظ 0 رأی
02/12/2009 Strokkur [is] Strokkur تلفظ 0 رأی
02/12/2009 Snæfellsjökull [is] Snæfellsjökull تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
02/12/2009 Mývatn [is] Mývatn تلفظ 0 رأی
02/12/2009 vegvisir [is] vegvisir تلفظ 0 رأی
02/12/2009 herbergi [is] herbergi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2009 Umferðarmiðstöð [is] Umferðarmiðstöð تلفظ 0 رأی
02/12/2009 007 [is] 007 تلفظ 0 رأی
02/12/2009 Guðleifsdóttir [is] Guðleifsdóttir تلفظ 0 رأی
02/12/2009 móðir [is] móðir تلفظ 0 رأی
02/12/2009 Siglufjörður [is] Siglufjörður تلفظ 0 رأی
02/12/2009 Hallgrímskirkja [is] Hallgrímskirkja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2009 sæll [is] sæll تلفظ 0 رأی
02/12/2009 sæl [is] sæl تلفظ 0 رأی
02/12/2009 öngull [is] öngull تلفظ 0 رأی
02/12/2009 menn ársins [is] menn ársins تلفظ 0 رأی
02/12/2009 Eidur Gudjohnsen [is] Eidur Gudjohnsen تلفظ 0 رأی
02/12/2009 skriftagangur [is] skriftagangur تلفظ 0 رأی
02/12/2009 Keflavík [is] Keflavík تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ